Verklaring omtrent de bescherming van personen tegen het misbruik van gegevens

Stand: 08.06.2022

Informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van de gegevens

Uw vertrouwen in de correcte omgang met uw gegevens is voor CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Keulen, Duitsland, een belangrijke voorwaarde voor het succes van het aanbod van CamperDays GmbH. Het verzamelen, het vastleggen, het organiseren, het ordenen, het opslaan, het aanpassen of wijzigen, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, de openbaarmaking door overdracht, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, het afstemmen of het koppelen (linken), het inbedden, het wissen of het vernietigen van uw gegevens geschiedt uitsluitend met inachtneming van de geldende privacyrechtelijke voorschriften.

De onderstaande privacyrechtelijke bepalingen gelden voor het online-aanbod op https://www.camperdays.nl/.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke (rechts-)persoon is CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Keulen, Duitsland. Telefoon: 0049-221-56797-706 (tegen vaste-lijntarief van uw telefoonprovider), service@camperdays.nl.

Uitzonderingen worden in deze privacyrechtelijke bepalingen toegelicht.

2. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

2.1. Algemeen

Onder persoonsgegevens valt alle informatie, die betrekking hebben op een identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres).

Verwerken betekent iedere met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde procedure of iedere soortgelijke sequentie van procedures in verband staande met persoonsgegevens zoals het verzamelen, het vastleggen, het organiseren, het ordenen, het opslaan, het aanpassen of wijzigen, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, de openbaarmaking door overdracht, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, het afstemmen of het koppelen (linken), het inbedden, het wissen of het vernietigen ervan.

In principe kunt u ons online-aanbod zonder opgave van persoonsgegevens gebruiken. Het gebruik van bepaalde diensten kan echter de opgaaf van persoonsgegevens vereisen, bijv. een registratie, de boeking van een huurwagen, of de deelname aan een prijzenspel. Verplichte opgaven zijn gemarkeerd.

2.2. Boeking

Voor zover u een beroep wilt doen op leveringen van goederen of diensten die het sluiten van een overeenkomst vereisen, zullen wij u vragen, de vereiste persoonsgegevens die wij voor de opstelling en nakoming van de overeenkomst nodig hebben (bijv. uw voornamen en achternaam, voornaam en achternaam van de medereizigers, leeftijd, leeftijden van de medereizigers, uw e-mailadres, uw adres, evt. gegevens m.b.t. de door u gewenste betalingswijze resp. m.b.t. de rekeninghouder) alsmede evt. verdere gegevens op vrijwillige basis op te geven. Wij zullen deze in het kader van het boekingsproces verzamelen en verwerken.

Om een overeenkomst met u te kunnen sluiten, moeten wij de verzamelde gegevens naar de door u geselecteerde aanbieder en evt. bij het afsluiten van een extra verzekering naar Europeesche Verzekeringen doorsturen. In het onderstaande zetten wij voor u uiteen, welke gegevens wij verzamelen en gebruiken en welke gegevens wij naar de door u geselecteerde aanbieder resp. naar Europeesche doorsturen.

 • Wij, de aanbieder en Europeesche Verzekeringen hebben uw naam en uw adres nodig ter identificatie.

 • Wij en Europeesche Verzekeringen hebben voornaam, achternaam en leeftijd van de medereizigers nodig, om de verzekeringsdekking voor alle medereizigers te garanderen.

 • Wij hebben uw e-mailadres nodig, om uw de bevestiging, de factuur en de campervoucher toe te sturen. Uw e-mailadres wordt niet aan de aanbieder of aan Europeesche Verzekeringen doorgegeven.

 • Uw telefoonnummer hebben wij nodig, voor het geval wij dringend contact met u moeten opnemen, bijvoorbeeld bij een foute boeking. Uw telefoonnummer wordt niet aan de aanbieder of aan Europeesche Verzekeringen doorgegeven.

 • Uw leeftijd hebben wij nodig, om ons ervan te vergewissen, dat u de juiste leeftijd heeft om een huurcontract aan te gaan en om u eventueel erop attent te maken, welke alternatieven er voor u zijn. De leeftijd van de medereizigers hebben wij nodig, om de door u gewenste bezetting van de camper op de maximale bezetting van de camper af te stemmen.

 • Voor de betaling van de prijs voor de camper hebben wij uw creditcardgegevens nodig. Uw gegevens worden voor autorisatie naar de creditcardmaatschappij doorgestuurd. Uw betalingsgegevens worden versleuteld aan onze partner Stripe doorgestuurd en absoluut vol vertrouwen behandeld. Stripe is een van de toonaangevende bankonafhankelijke Payment Service Providers in Europa. Uw betalingsgegevens worden niet aan de aanbieder of aan Europeesche Verzekeringen doorgestuurd.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Als u bij ons een aankoop doet met een creditcard, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder met het oog op de verwerking van de betaling. Voor deze transacties gelden de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op grond van art. 6, lid 1, onder b), AVG (contractverwerking) en in het belang van een vlot, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6, lid 1, onder f), AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming is vereist, is art. 6 lid 1 lit. a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde in de toekomst worden herroepen.

In het kader van deze website maken wij gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

Stripe

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Diensten voor klantenondersteuning

Amazon Connect

Om u de best mogelijke klantenservice te kunnen bieden voor, tijdens en na uw bestelling, maken wij gebruik van Cloud Telephony AWS Connect diensten. De exploitant is Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten. Met AWS Connect kunt u telefonisch contact opnemen met een klant van of naar. Als u telefonisch contact opneemt met onze klantendienst, worden gespreksgegevens met betrekking tot uw vraag opgeslagen in AWS. Bovendien kunnen telefoongesprekken, met uw voorafgaande telefonische toestemming, worden opgenomen of getranscribeerd om de kwaliteit te waarborgen. Op die manier voldoen wij aan onze contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de garantie, of verwerken wij uw gegevens met Zendesk voor de traceerbaarheid en documentatie van de processen, voor de verduidelijking van vragen en voor de interne evaluatie en verbetering van onze dienstverlening, waarbij wij telkens een rechtmatig belang hebben. AWS verzekert ons contractueel dat uw persoonsgegevens binnen de EU zullen worden opgeslagen. Voor service- en ondersteuningsdoeleinden waarvoor wij van AWS een opdracht hebben gekregen, kunnen gegevens echter ook aan de VS worden doorgegeven. Wij hebben met AWS een overeenkomst gesloten over standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 AVG. De VS is niettemin een land dat geen passende bescherming biedt voor persoonsgegevens volgens EU-verordening 2016/679; dit betekent onder meer dat overheidsinstanties in de VS toegang kunnen krijgen tot uw gegevens zonder effectieve rechtsmiddelen. Voor meer informatie over AWS-privacy kunt u terecht op: https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy-faq/.

Het gebruik van Amazon Connect is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b of lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en een zo efficiënt mogelijke klantencommunicatie. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Opslagtermijn: De opslagtermijn voor contractuele gegevens is gebaseerd op de wettelijke opslagtermijnen (6 en 10 jaar) en voor alle andere gegevens op ons rechtmatig belang en de doelgerelateerde noodzaak.

Het doorgeven van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Commissie van de EU. Details en nadere informatie over gegevensbescherming zijn hier te vinden: https://aws.amazon.com/compliance/germany-data-protection/.

2.3. Verwerkingsdoeleinden en juridische basis

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:

 • 2.3.1. Beschikbaarstelling van dit online-aanbod en de nakoming van de overeenkomst conform onze AV.
  Juridische basis: nakoming van de overeenkomst.

 • 2.3.2. Personalisatie van het aanbod.
  Juridische basis: nakoming van de overeenkomst of instemming.

 • 2.3.3. Reclame van onszelf en van derden alsmede marktonderzoek en bereikmeting in de wettelijk toelaatbare omvang resp. op basis van instemming.
  Juridische basis: gerechtvaardigd belang; er bestaat een gerechtvaardigd belang bij bovengenoemde maatregelen, zolang dit in overeenstemming met privacy- en mededingingsrechtelijke bepalingen plaatsvindt.

 • 2.3.4. Prijzenspellen.
  Het organiseren en houden van prijzenspellen conform de voorwaarden van het desbetreffende prijzenspel.

  Juridische basis: De juridische basis is terug te voeren op de instemming conform Art. 6 lid 1 a) AVG alsmede Art. 6 lid 1 f). Een gerechtvaardigd belang om gegevens te verzamelen als bedoeld in Art. 6 lid 1 f) AVG volgt uit het feit, dat het verzoek van de klant (contactopname, deelname aan een prijzenspel, nieuwsbrief) zonder de gegevens van de klant niet kan worden verwerkt.

 • 2.3.5. Toesturen van een e-mailnieuwsbrief.

  Juridische basis: gerechtvaardigd belang; er bestaat een gerechtvaardigd belang bij direct marketing, zolang de marketing met inachtneming van privacy- en concurrentierechtelijke bepalingen plaatsvindt.

 • 2.3.6. Toesturen van een nieuwsbrief met instemming van de ontvanger per e-mail resp. SMS/MMS.
  Juridische basis: nakoming van de overeenkomst.

3. Het doorgeven van gegevens aan derden, aan dienstverleners

3.1. Het doorgeven van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden door ons in principe alleen dan aan derden gegeven, voor zover dit voor de nakoming van de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is, wij of de derde een gerechtvaardigd belang bij de doorgifte hebben of uw instemming hiervoor aanwezig is Voor zover gegevens aan derden op basis van een gerechtvaardigd belang worden doorgegeven, wordt dit in deze privacybeschermende bepalingen toegelicht.

Daarenboven kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven, voor zover wij op basis van wettelijke bepalingen of door een afdwingbare regeling van overheidswege of door een bij voorraad uitvoerbaar gerechtelijk bevel hiertoe verplicht mochten zijn.

3.1.1. Dienstverleners

Wij behouden ons het recht voor, om bij de verzameling resp. verwerking van gegevens gebruik te maken van dienstverleners. Dienstverleners ontvangen van ons alleen de persoonsgegevens die zij voor hun concrete werkzaamheden nodig hebben. Zo kan bijv. uw e-mailadres aan een dienstverlener worden doorgestuurd, opdat deze u een bestelde nieuwsbrief kan aanleveren. Dienstverleners kunnen ook de opdracht krijgen om reservecapaciteiten ter beschikking te stellen. Dienstverleners worden in de regel aan banden gelegd als zogenaamde verwerkers, die persoonsgegevens van de gebruikers van dit online-aanbod alleen volgens onze aanwijzingen mogen verwerken.

3.1.2. Het doorgeven van gegevens aan niet-EER-landen

Wij geven persoonsgegevens ook aan derden resp. verwerkers, die hun zetel in niet-EER-landen hebben. In dit geval zorgen wij er voorafgaand aan het doorgeven voor, dat er bij de ontvanger ofwel een passend privacybeschermingsniveau bestaat (bijv. op grond van een adequaatheidsbeschikking van de EU commissie voor het desbetreffende land) of het overeenkomen van zogenaamde EU modelcontracten van de Europese Commissie met de ontvanger, respectievelijk dat er een toereikende instemming van onze gebruikers ter tafel ligt. Gebruik hiervoor a.u.b. de verklaringen in de paragraaf Contact.

3.2. Duur van de opslag; bewaringstermijnen

Wij slaan uw gegevens zolang op, als dit voor de levering van ons online-aanbod en de daarmee verbonden diensten noodzakelijk is, respectievelijk als wij een gerechtvaardigd belang bij de verdere opslag hebben. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van die gegevens die wij ter nakoming van wettelijke (bijv. belasting- of handelsrechtelijke) bewaringstermijnen verder paraat moeten houden (bijv. facturen).

Gegevens die onderhevig zijn aan een bewaringstermijn, blokkeren wij tot aan het einde van de termijn.

4. Log-bestanden

Bij ieder gebruik van het internet wordt door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons in zogenaamde log-bestanden opgeslagen.

De log-bestanden worden door ons uitsluitend voor het onderzoek van storingen en om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van aanvalspogingen) voor max. 60 dagen opgeslagen en daarna gewist. Log-bestanden, waarvan verdere bewaring voor bewijsdoeleinden vereist is, zijn van het wissen uitgezonderd tot en met de definitieve opheldering van het desbetreffende voorval en kunnen in een individueel geval aan onderzoeksinstanties worden doorgegeven.

In de log-bestanden worden in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat, van waaruit men zich tot het online-aanbod toegang verschaft heeft;

 • internetadres van de website, van waaruit het online-aanbod werd opgeroepen (zog.herkomst- of referrer-URL);

 • naam van de serviceprovider, via welke de toegangsverschaffing tot het online-aanbod plaatsvindt;

 • naam van de opgeroepen bestanden resp. informatie;

 • datum en tijd alsmede duur van de oproeping;

 • overgedragen hoeveelheid data;

 • besturingssysteem en informatie met betrekking tot de gebruikte internetbrowser;

 • http-status-code (bijv. “opvraging succesvol” of “opgevraagd bestand niet gevonden”).

5. Cookies

5.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek van een internetpagina verstuurd en in de browser van de gebruiker worden opgeslagen. Wordt de desbetreffende internetpagina opnieuw opgeroepen, dan stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug en maakt zo een herkenning van de gebruiker mogelijk. Bepaalde cookies worden na beëindiging van de browsersessie automatisch gewist (zogenaamde “session cookies”), andere worden voor een vooraf vastgelegde tijd respectievelijk duurzaam in de browser van de gebruiker opgeslagen en wissen zichzelf daarna zelfstandig (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

5.2. Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

In cookies wordt geen naam, adres en e-mailadres opslagen, maar slechts een online-identificeringsteken.

5.3. Hoe kunt u het gebruik van cookies voorkomen respectievelijk cookies wissen?

U kunt de opslag van cookies via uw browserinstellingen deactiveren en reeds opgeslagen cookies te allen tijde in uw browser wissen (zie de paragraaf Technische Aanwijzingen). Let er echter op, dat dit online-aanbod zonder cookies mogelijkerwijs niet of slechts nog beperkt functioneert.

Let er verder op, dat bezwaren tegen het aanmaken van gebruikersprofielen ten dele via een zogenaamd „Opt-Out-Cookie“ werken. Mocht u alle cookies wissen, dan wordt er met een bezwaar om die reden evtl. geen rekening meer gehouden en moet dit bezwaar opnieuw door u gemaakt worden.

Van alle cookies afmelden: Opt-Out
(Uitgezonderd zijn de onder 5.4.1 genoemde absoluut noodzakelijke cookies)

5.4. Wat voor cookies gebruiken wij?

5.4.1. Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk, opdat wij ons online-aanbod veilig beschikbaar kunnen stellen. In deze categorie vallen bijv.:

 • Cookies die voor de identificatie resp. verificatie van onze gebruikers dienen. Zo kunnen wij zien, of u onze site al eens bezocht heeft. De geldigheid van dit cookie bedraagt maximaal 2 jaar. Na afloop van deze termijn, wist het cookie zichzelf automatisch.

 • Cookies die bepaalde gebruikersinvoerhandelingen tijdelijk voor het desbetreffende boekingsverloop opslaan. Zij dienen om de door u tijdens een individuele sessie opgeroepen pagina's te herkennen. Daardoor wordt het mogelijk gemaakt om de voor de boeking noodzakelijke gegevens tot aan de afsluiting van de boeking als aan u toebehorende gegevens te herkennen en op te slaan. De gegevens worden automatisch gewist, zodra u uw browser afsluit.

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen opslaan).

5.4.2. Analyse-cookies

Wij gebruiken analyse-cookies om het gebruikersgedrag (bijv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina's, gestelde zoekvragen) van onze gebruikers registreren en in statistische vorm te kunnen evalueren.

5.4.3. Reclame-cookies

Wij gebruiken ook cookies voor reclamedoeleinden. De met behulp van deze cookies aangemaakte profielen met betrekking tot het gebruikersgedrag (bijv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina's, gestelde zoekvragen) worden door ons gebruikt om u reclame respectievelijk aanbiedingen te tonen, die op uw interesses toegesneden zijn (reclame op interessebasis).

5.4.4. Reclame-cookies van derden

Wij staan ook andere bedrijven toe, om gegevens van onze gebruikers met behulp van reclame-cookies te verzamelen. Dit biedt ons en derden de mogelijkheid om de gebruikers van ons online-aanbod reclame op interessebasis te tonen, die gebaseerd is op een analyse van uw gebruikersgedrag (bijv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina's, gestelde zoekvragen) in zijn geheel en niet beperkt tot ons online-aanbod.

5.4.5. Tracking cookies in verband met social plugins

De inbedding van social plugins leidt er regelmatig toe, dat de aanbieders van de plugins cookies opslaan.

5.5. Technische aanwijzingen

6. Webanalyse

Wij hebben statistische informatie over het gebruik van ons online-aanbod nodig om het gebruiksvriendelijker vorm te geven, bereikmetingen te kunnen uitvoeren en marktonderzoek te kunnen doen.

Hiertoe gebruiken wij de onderstaande webanalyse tools. De door de tools met behulp van analyse-cookies of door evaluatie van de log-bestanden aangemaakte gebruikersprofielen worden niet met persoonsgegevens samengebracht.

De aanbieders van de tools verwerken gegevens alleen als verwerkers conform onze instructies en niet voor eigen doeleinden.

De tools gebruiken IP-adressen van de gebruikers ofwel helemaal niet ofwel verkorten deze direct na de verzameling.

U vindt over iedere tool informatie over de desbetreffende aanbieder en over de wijze waarop u bezwaar kunt maken tegen de verzameling en verwerking van gegevens door de tool.

Bij tools die met opt-out-cookies werken, moet in acht worden genomen, dat de opt-out-functie eindapparaat- respectievelijk browsergerelateerd is en in principe alleen voor het zojuist gebruikte eindapparaat respectievelijk de gebruikte browser geldt. Wanneer u meer dan een eindapparaat respectievelijk browser gebruikt, moet u de opt-out op ieder individueel eindapparaat en in iedere gebruikte browser instellen.

Daarenboven kunt u de vorming van gebruikersprofielen ook in zijn geheel voorkomen, door algeheel het gebruik van cookies te deactiveren.

6.1. Google Analytics

Google Analytics wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) beschikbaar gesteld. Wij gebruiken Google Analytics met de door Google aangeboden extra functie om IP-adressen te anonimiseren: Hierbij wordt het IP-adres door Google in de regel reeds binnen de EU en slechts in uitzonderingsgevallen pas in de VS ingekort en in ieder geval slechts in verkorte vorm opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. evaluatie van uw gegevens door deze tool, door de browser plugin te downloaden via de volgenden link en deze vervolgens te installeren: browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Geldigheid cookies: 2 jaar.

6.2. Mouseflow

Mouseflow wordt door Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken beschikbaar gesteld. Bezoeken worden willekeurig geselecteerd en uitsluitend met geanonimiseerd (verkort) IP-adres) geregistreerd. Een verwerking van persoonsgegevens vindt niet plaats.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. evaluatie van uw gegevens door deze tool, door de Opt-Out-mogelijkheid via de volgende link te gebruiken: https://mouseflow.com/opt-out/.

7. Targeting

Registratie en evaluatie van gebruikersgedrag voor reclame op interessebasis (ook door derden)

Wij willen onze gebruikers in dit online-aanbod op hun interesses toegesneden reclame resp. speciale aanbiedingen presenteren (interessegebaseerde reclame) en de frequentie waarmee bepaalde reclame getoond wordt, begrenzen. Voor dit doeleinde gebruiken wij de hieronder beschreven tools.

De door de tools met behulp van reclame-cookies respectievelijk reclame-cookies van derden, zogenaamde web beacons (onzichtbare plaatjes, die ook wel pixels of telpixels genoemd worden) of vergelijkbare technologieën aangemaakte gebruikersprofielen worden niet met persoonsgegevens samengebracht. De tools verwerken IP-adressen van de gebruikers ofwel helemaal niet ofwel ze verkorten deze direct nadat ze verzameld zijn.

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in verband met de tools is steeds de desbetreffende aanbieder, voor zover wij dit niet anders hebben aangegeven. De aanbieders van de tools geven informatie met betrekking tot de bovenstaande doeleinden eventueel ook aan derden door.

U vindt bij iedere tool informatie over de aanbieder en daarbij, hoe u bezwaar kunt maken tegen de verzameling van gegevens door middel van deze tool. Houd er rekening mee, dat u met uw bezwaar de reclame niet uitschakelt. Uw bezwaar leidt er slechts toe, dat er geen op uw gebruikersgedrag gebaseerde interessegebaseerde reclame op uw scherm getoond kan worden.

Bij tools die met opt-out-cookies werken, moet u er rekening mee houden, dat de opt-out functie eindapparaat- respectievelijk browsergerelateerd is en in principe alleen voor het zojuist gebruikte eindapparaat respectievelijk de gebruikte browser geldt. Indien u meer eindapparaten respectievelijk browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder individueel eindapparaat en in iedere gebruikte browser instellen.

Daarenboven kunt u de vorming van gebruikersprofielen ook in zijn geheel verhinderen, door het gebruik van cookies in zijn geheel te deactiveren.

Verdere informatie over interessegebaseerde reclame is op het consumentenportaal youronlinechoices.com verkrijgbaar. Via de onderstaande link naar dit portaal kunt u bovendien de stand van de activering met betrekking tot tools van verschillende aanbieders inzien en bezwaar maken tegen de verzameling respectievelijk evaluatie van uw gegevens door deze tools: Interactieve Voorkeurenmanager.

EEen centrale bezwaarmogelijkheid voor verscheidene tools is ook via de volgende link bereikbaar:

In de VS:
Network Advertising Initiative Consumer Opt-Out
Digital Advertising Alliance (YourAdChoices) Opt-Out

In Europa:
European Interactive Digital Advertising Alliance (Your Online Choices) Opt-Out

7.1. Google Tag Manager

Google Tag Manager wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) beschikbaar gesteld. Door deze dienst kunnen website-tags via een grafische interface worden beheerd. Tags zijn kleine code-elementen op deze website, die onder andere dienen om traffic en bezoekersgedrag te meten, het effect van online-reclame en sociale kanalen te registreren, re-marketing en de afstemming op doelgroepen in te zetten en onze website te testen en te optimaliseren. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van cookies en er worden ook geen persoonsgegevens geregistreerd.

Meer informatie met betrekking tot Google Tag Manager vindt u via:
https://support.google.com/tagmanager en
https://policies.google.com/privacy.

7.2. Google AdSense, Google AdSense Asynchronous

Aanbieder van Google AdSense is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Wij gebruiken Google AdSense, een dienst voor het inbedden van reclameadvertenties. Google AdSense gebruikt cookies en web beacons (onzichtbare plaatjes). Door deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina´s van dit aanbod worden geëvalueerd. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van de gebruikers) en de levering van advertentieformats worden naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractpartners van Google worden doorgegeven. Google zal uw IP-adres echter niet met andere door u opgeslagen data samenbrengen. De gebruikers kunnen de installatie van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van hun browsersoftware voorkomen; de aanbieder wijst de gebruikers er echter op, dat zij in dit geval eventueel niet meer in staat zullen zijn om van alle functies van dit aanbod in de volle omvang gebruik te maken. Door het gebruik van deze website verklaren de gebruikers dat zij akkoord gaan met de verwerking van de via haar verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doeleinde. Verdere informatie met betrekking tot deze tool vindt u hier: https://support.google.com/adsense/answer/140382.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling respectievelijk de evaluatie van uw gegevens door deze tool, door deze toepassingsinstructies van Google te volgen: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.3. Google Ads Measurement

Aanbieder van Google Ads Measurement is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Google Ads Measurement slaat informatie op over uw internetgedragingen op onze internetpresence op en verwerkt deze. Google Ads Measurement gebruikt hiervoor onder andere cookies, dus kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze internetpresence door u mogelijk maken.

Wij gebruiken Google Ads Measurement voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, in het bijzonder om het gebruik van onze internetpresence te kunnen analyseren en om individuele functies en aanbiedingen zoals de gebruiksbeleving voortdurend te kunnen verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Hierin ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van bovenstaande informatie.

De installatie van cookies kunt u verhinderen, door aanwezige cookies te wissen en het opslaan van cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren Wij wijzen u erop, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze internetpresence in de volle omvang kunt gebruiken. U kunt de registratie van bovengenoemde informatie door Google ook verhinderen, door op de hieronder via links bereikbaar gemaakte websites een Opt-Out-cookie in te stellen: https://adssettings.google.com/.

7.4. Google AdWords, User Lists, Conversion-Tracking

Aanbieder van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Om aandacht te genereren voor onze diensten, schakelen wij Google-Adwords-advertenties en gebruiken in het kader hiervan de Google Conversion-Tracking voor een gepersonaliseerde, interesse- en locatiegerelateerde online-reclame. De optie om de IP-adressen te anonimiseren, wordt bij de Google Tag Manager via een interne instelling geregeld, die in de broncode van deze website niet zichtbaar wordt. Deze interne instelling is zo ingesteld, dat de door de Duitse wet op de bescherming van personen voor misbruik van persoonsgegevens (het Bundesdatenschutzgesetz) vereiste anonimisering van de IP-adressen wordt bereikt.

De advertenties worden na zoekopvragingen op websites van het Google-reclamenetwerk in beeld gebracht. Wij hebben de mogelijkheid om onze advertenties met bepaalde zoekbegrippen te combineren. Met behulp van cookies kunnen wij advertenties die gebaseerd zijn op de voorafgegane bezoeken van een gebruiker aan onze website schakelen.

Bij een klik op een advertentie wordt er op de computer van de gebruiker door Google een cookie geplaatst. Verdergaande informatie over gebruikte cookie-technologie vinden u ook bij de aanwijzingen van Google m.b.t. de website-statistieken en in de Datenschutzbestimmungen.

Met behulp van deze technologie verkrijgt Google en wij als klant informatie over het feit, dat een gebruiker op een advertentie geklikt heeft en naar onze webpagina's werd doorgestuurd. De hierbij verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie die dient voor advertentieoptimalisering. Wij krijgen geen informatie, waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De ons door Google ter beschikking gestelde statistieken bevatten het totale aantal van de gebruikers die op een van onze advertenties geklikt hebben, en eventueel of deze naar een met een conversion-tag voorziene pagina van onze webpresence werden doorgestuurd. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij nagaan, bij welke zoekbegrippen bijzonder vaak op onze advertentie werd geklikt en welke advertenties tot een contactopname via het contactformulier door de gebruiker leiden.

Indien u dat niet wilt, kunt u het opslaan van het voor deze technologieën vereiste cookie bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser verhinderen. In dit geval stroomt uw bezoek niet door naar de gebruikersstatistieken.

U heeft daarbij ook nog de mogelijkheid om via de advertentie-instelling de soorten Google-advertenties te selecteren resp. interessegerelateerde advertenties op Google te deactiveren. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactivatiehulp van het netwerkreclame-initiatief op te roepen.

Wij en Google krijgen desondanks toch nog steeds de statistische informatie, over hoeveel gebruikers deze pagina bezocht hebben en wanneer. Als u ook in die statistiek niet opgenomen wenst te worden, kunt u dit met behulp van extra programma´s voor uw Browser (bijvoorbeeld met de add-on Ghostery) verhinderen.

Verder informatie met betrekking tot deze tool vindt u hier: https://support.google.com/adwords#topic=3119071.

Indien u geen gepersonaliseerde Google-Adwords-advertentie van ons op andere websites wilt krijgen, kunt u dit op de pagina over deactivatie van Google-reclame uitzetten: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

7.5. Google Analytics Audiences

Google Analytics Audiences wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) beschikbaar gesteld. Wij maken gebruik van Google Analytics Audiences, om de door middel van binnen reclamediensten van Google en zijn partners geschakelde advertenties, slechts aan die gebruikers te tonen, die ook een interesse in ons online-aanbod getoond hebben of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde thema´s of producten, die aan de hand van de bezochte websites bepaald worden) vertonen, die wij aan Google doorgeven (zogenaamde remarketing-, respectievelijk Google-Analytics-Audiences). Met behulp van de remarketing-audiences willen wij er ook voor zorgen, dat onze advertenties zeker overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend werken.

Verder informatie over datagebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de webpagina´s van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners (gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners), https://www.google.com/policies/technologies/ads (gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden), https://adssettings.google.com/ (Informatie beheren, die Google gebruikt om u reclame op het scherm te tonen).

7.6. Google Dynamic Remarketing

Aanbieder van Google Dynamic Remarketing ist Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Op onze website gebruiken wij de dynamische remarketing - functie van Google AdWords. De technologie biedt ons de mogelijkheid om na uw bezoek aan onze website automatisch aangemaakte, doelgroepengerichte reclame te schakelen. De advertenties richten zich naar de producten en diensten die u bij het laatste bezoek aan onze website aangeklikt heeft. Om interessegebaseerde advertenties aan te maken, gebruikt Google cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan onze website in uw browser worden opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan onze website in uw browser worden opgeslagen. Google slaat daarbij normaal gesproken informatie zoals uw webaanvraag, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en de tijd van uw aanvraag. Deze informatie dient slechts voor de toeschrijving van de webbrowser aan een bepaalde computer. Deze kan er niet voor worden gebruikt om een persoon te identificeren. Als u geen gebruikergebaseerde reclame van Google wilt ontvangen, kunt u de schakeling van reclameadvertenties met behulp van advertentie-instelling van Google deactiveren. Verdere informatie over hoe Google cookies gebruikt, kunt u in de privacybeschermingsverklaring van Google nalezen.

Verdere informatie over deze tool vindt u hier:
https://support.google.com/adwords#topic=3119071.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling respectievelijk evaluatie van uw gegevens door deze tool, door deze toepassingsaanwijzingen van Google te volgen:
https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.7. Double Click (Google)

Aanbieder van Doubleclick is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Wij gebruiken DoubleClick, een dienst van Google Inc.. DoubleClick gebruikt cookies om gebruikergebaseerde reclameadvertenties te schakelen. De cookies herkennen, welke advertentie reeds in uw browser geschakeld werd en of u via een geschakelde advertentie een website heeft opgeroepen. Daarbij registreren de cookies geen persoonsinformatie en kunnen hiermee ook niet in verband worden gebracht. Wanneer u geen gebruikergebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u de schakeling van reclameadvertenties met behulp van de advertentie-instelling van Google deactiveren. Verdere informatie over hoe Google cookies gebruikt, kunt u in de privacybeschermingsverklaring van Google nalezen.

Verdere informatie over deze tool vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling resp. evaluatie van uw gegevens door deze tool, door deze toepassingsaanwijzingen van Google te volgen: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

7.8. Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Aanbieder van Bing Ads is de firma Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Om u op onze diensten attent te maken, schakelen wij BingAds advertenties. Deze advertenties worden na zoekaanvragen via het Yahoo!-Bing-netwerk in de zoekmachines Bing, Yahoo! en MSN op het scherm gebracht. Wij hebben hier de mogelijkheid om onze advertenties met bepaalde zoekbegrippen te combineren en zijn daardoor op alle grote zoekmachines aanwezig. Om de analyse van het gebruikersgedrag uit te kunnen voeren maakt ook Bing Ads gebruik van cookies. Als men op een advertentie klikt of een bezoek brengt aan onze website wordt op de computer van de gebruiker door Bing Ads een cookie geplaatst. Deze informatie wordt gebruikt om de bezoeker bij een latere zoekaanvraag gericht te kunnen aanspreken. Verdere informatie m.b.t. de privacybescherming en m.b.t tot de gebruikte cookies bij Microsoft Bing Ads vinden gebruikers in de privacybeschermingsverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling respectievelijk de evaluatie van uw gegevens door deze tool, door de toepassingsaanwijzingen van Microsoft te volgen en het via de volgende link beschikbare opt-out-cookie te downloaden en op te slaan: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

7.9. Criteo

Aanbieder van Criteo is de firma Criteo SA, 32 Rue Blance, 75009 Paris, Frankrijk.

Op onze pagina´s en ons online-aanbod wordt voor marketingdoeleinden door de technologie van Criteo informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers in zuiver geanonimiseerde vorm verzameld en hiervoor worden cookies geplaatst. Criteo kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen als passende reclamebanner tonen, wanneer andere webpagina´s worden bezocht. In geen geval kunnen de geanonimiseerde gegevens gebruikt worden om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de verbetering van het reclameaanbod gebruikt. Op iedere op het scherm getoonde banner bevindt zich rechts onderaan een kleine „i“ (voor informatie) die bij een mouse-over opengaat en bij een klik naar een pagina leidt, waarop de systematiek wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Als u op opt-out klikt, wordt er een opt-out-cookie geplaatst, wat het op uw scherm brengen van deze banners in de toekomst verhindert. Een andere toepassing of doorgifte aan derden vindt niet plaats. Criteo werkt samen met de volgende platformen:

AdForm; AdGeneration; Admax; AdMeta; AdScale; Adskom; AdStir; AdYouLike; Ameba; Amobee; ANTS; AOL Adtech; Appnexus; BidSwitch; BrightRoll Exchange; Cauly; Cheeta; Facebook; Fluct; FreeWheel; Fyber; Geniee; Google; Improve Digital; Index; InMobi; Inneractive; Inmobi; Ividence; kakao; Ligatus; LinkedIn; Mail.ru; MAX Ads; LiveIntent; MADS; MicroAd; Microsoft; Millennial (aka: One by AOL: Mobile); Mobfox; Mocoplex; MoPub; MSFT Corp; MSFT MAX; NasMedia; Nativo; Nend; Nexage; OpenX; Opera Mediaworks; Orange; Outbrain; Pinterest; Plista; Pubmatic; PulsePoint; Rubicon Project; Sharethrough; Smaato; SMART AdServer, Smart RTB+; SmartClip; Sovrn; SpotX; Stroer; Taboola; Teads; Telaria; TimesInternet; Toast Exchange; Triplelift; Twiago; Twitter; UCFunnel; Xrost; Unruly; Yahoo; Yandex; Yieldlab; Yieldmo; YieldOne; YieldPartners.

Verder informatie m.b.t. deze tool vindt u hier: https://www.criteo.com/privacy/.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling respectievelijk de evaluatie van uw gegevens door deze tool, door via de volgende link beschikbare opt-out-cookie te downloaden en op te slaan: https://www.criteo.com/privacy/.

7.10. Hearts&Science SmartTracking – Affiliate Tracking

Voor de conversietracking van Resolution SmartTracking worden cookies geplaatst op de eindapparaten van de gebruikers die naar onze online shop worden doorverwezen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium, de overeenkomstige facturering en de op succes gebaseerde vergoeding van een affiliate.

Persoonsgegevens worden alleen in pseudonieme vorm verwerkt. In de cookies wordt alleen informatie opgenomen over het tijdstip waarop een bepaald reclamemedium door het betrokken eindapparaat werd aangeklikt.

In de tracking cookies wordt een individuele getallenreeks, die niet aan een individuele gebruiker kan worden toegewezen, opgeslagen, waarmee het reclamebedrijf, de affiliate als verkooppartner en het tijdstip van de actie van de gebruiker worden gedocumenteerd.

Informatie over het eindapparaat, bijv. het besturingssysteem en de oproepende browser, wordt ook in het proces geregistreerd en gebruikt om de doorverwijsactiviteiten te controleren.

Bedrijf dat de gegevens verwerkt: Resolution Media München GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Doel van de gegevensverwerking: conversietracking om het succes van reclamecampagnes te meten.

Gebruikte technologieën:

 • Cookies

 • iframe op orderbevestigingspagina

Verzamelde gegevens: deze lijst omvat alle gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Boekingen op onze website

 • Browserinformatie (UserAgent)

 • Aanraakpunt van de advertentie

 • Tijdstip van de klik op de advertentie

 • Referrer URL

 • OrderID

 • Waarde bestelling

 • Winkelwageninhoud

De opslag van "Resolution SmartTracking" is gebaseerd op Art. 6 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang, aangezien de affiliatevergoeding alleen kan worden vereffend door de doorgifte van de affiliate-ID.

U kunt zich afmelden via de volgende link: https://www.nonstoppartner.net/#optout.

7.11. New Relic

Aanbieder van New Relic is de firma New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA.

Wij gebruiken op onze webpagina een plugin van de webanalysedienst van New Relic. Deze plugin maakt het mogelijk om statistische evaluaties over de snelheid van de website te registreren. Door de inbedding van de plugin krijgt New Relic de informatie, dat een gebruiker een bepaalde pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als een gebruiker een webpagina van dit aanbod oproept, die zulk een plugin bevat, bouwt zijn browser een directe verbinding met de servers van New Relic op. Er worden geen persoonsgegevens door New Relic geregistreerd. Uw IP-adres, noodzakelijk voor de communicatie met de servers van New Relic, wordt niet langer dan de duur van uw bezoek op onze pagina´s opgeslagen, gebruikt of overgedragen.

Is de gebruiker ook een user van de diensten van New Relic en is deze ingelogd, dan kan New Relic het bezoek bij zijn account bij New Relic indelen.

Wanneer u lid bij New Relic bent en niet wilt, dat New Relic op deze pagina´s gegevens over u verzamelt om u aan uw bij New Relic opgeslagen lidmaatschapsgegevens te koppelen, moet u zichzelf voor het bezoek van deze pagina´s bij New Relic uitloggen.

New Relics doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door New Relic alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen laatstgenoemden lezen in de privacybeschermingsaanwijzingen van New Relic: https://newrelic.com/privacy.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling respectievelijk de evaluatie van uw gegevens door deze tool, door de opt-out-mogelijkheid via de volgende link te gebruiken: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy.

8. Onze optredens in de sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De door ons gebruikte sociale netwerken vindt u hieronder in detail.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bv. like-buttons of reclamebanners). Het bezoeken van onze social media-presentaties leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kan u op interesses gebaseerde reclame worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Op voorwaarde dat u een account hebt bij het relevante sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent aangemeld of bent aangemeld.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat wij niet alle verwerkingen op de socialemediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingen derhalve worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid in de sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Verantwoordelijke partij en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de socialemediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

8.1 Sociale netwerken in detail

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://www.facebook.com/help/566994660333381

Voor meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Linkin.bio voor Instagram

Wij gebruiken Linkin.bio voor Instagram van de provider Later, 88 E Pender Street, #500, Vancouver, British Columbia, Canada.

De Instagram-feed wordt door Later geladen met Linkin.bio of doorgegeven via Linkin.bio. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, analyse en optimalisatie van ons Instagram-aanbod volgens art. 6 lid 1 lit. f. AVG. Linkin.bio for Instagram van het bedrijf Later verwerkt IP-adressen en apparaatinformatie om weergaven van Instagramfeeds mogelijk te maken en om statistische gegevens, zoals opvraagcijfers, te bepalen. Deze gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze worden opgeslagen in de database van Later.com Linkin.bio for Instagram, tenzij ze noodzakelijk zijn voor het verstrekken van Instagram-posts.

Voor meer informatie en opt-out opties, zie het privacybeleid van Later.com: https://later.com/privacy/.

9. Facebook Pixel und Website Custom Audience

Wij willen onze gebruikers in dit online-aanbod op hun interesses toegesneden reclame respectievelijk bijzondere aanbiedingen presenteren („interessegebaseerde reclame“) en de frequentie van het in beeld tonen van bepaalde reclame begrenzen. Voor dit doeleinde maken wij gebruik van de tool Website Custom Audiences van Facebook en van de Facebook-pixel.

Bij de Facebook-pixel gaat het om een Javescript-code die de volgende gegevens aan Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook) stuurt:

 • HTTP headerinformatie (o.a. IP-adres, informatie over de webbrowser, paginaopslaglocatie, document, URL van de webpagina en gebruikeragent van de webbrowser en over de dag en het tijdstip van het gebruik);

 • Pixelspecifieke gegevens; deze omvatten de Pixel-ID en de Facebook-cookie-gegevens, inclusief van uw Facebook-ID (deze worden gebruikt, om gebeurtenissen aan een bepaald Facebook-reclameaccount te koppelen en deze aan een Facebook-gebruiker toe te schrijven);

 • Extra informatie over het bezoek alsmede over standaard- en gebruikergedefinieerde datagebeurtenissen. Wij gebruiken de volgende gebruikergedefinieerde datagebeurtenissen:

  • gezochte en bekeken content op productniveau;

  • product werd in winkelwagentje gelegd;

  • het beginnen van een checkout in het bestelproces; alsmede

  • afsluiting van het bestelproces.

Facebook controleert door middel van de gehashte gebruikersspecifieke Facebook-ID (in het Facebook-cookie geïntegreerd) geautomatiseerd, of de door de Facebook-pixel doorgegeven gegevens aan een Facebook-gebruiker kunnen worden toegeschreven. Voor zover in uw browser geen Facebook-cookie opgeslagen is, vindt er geen indeling bij een van de als custom audience aangeduide gebruikersgroepen plaats.

Kan er een toeschrijving van de in het Facebook-cookie geïntegreerde Facebook-ID aan een Facebookgebruiker plaatsvinden, dan deelt Facebook deze gebruiker aan de hand van de door ons vastgelegde regels in bij een custom audience, voor zover aan de hiervoor geldende criteria voldaan is. De zo verkregen informatie gebruiken wij voor het tonen van advertenties op Facebook (Facebook Ads). Advertenties worden echter pas vanaf een custom audience-grootte van 20 verschillende gebruikers getoond. Uit de advertentievormgeving kunnen dus geen conclusies over de eigenschappen van de individuele gebruikers worden getrokken. De indeling bij een custom audience vindt voor maximaal 180 dagen plaats. Deze termijn begint opnieuw, wanneer u onze website opnieuw bezoekt en er een overeenkomst met dezelfde custom audience-regels is.

Facebook kan uw bezoek aan onze website en uw daarmee verbonden activiteiten toeschrijven aan uw Facebook gebruikersaccount. Dit kunnen wij niet. Wij krijgen van Facebook alleen statistische informatie over het gebruik van onze website door middel van audience insights.

Facebook geeft uw gegevens door aan Facebook Inc., Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA en gebruikt uw gegevens om de kwaliteit van zijn reclame te verbeteren, doordat o.a. het door Facebook gebruikte optimalisatiealgoritme voor het tonen van Facebook Ads alsmede de News Feed Ranking verbeterd worden.

Bezwaarrecht:

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, klik dan a.u.b. de knop. Er wordt dan een zogenaamd opt-out-cookie geplaatst, dat de overdracht van gegevens via de Facebook-pixel verhindert.

Dit opt-out-cookie heeft een in principe onbegrensde werkingsduur. Houd a.u.b. wel goed in de gaten, dat de opt-out-functie eindapparaat- respectievelijk browser gerelateerd is en in principe alleen voor het zojuist gebruikte eindapparaat respectievelijk de gebruikte browser geldt. Wanneer u meer eindapparaten respectievelijk browsers gebruikt, moet u de opt-out op ieder individueel eindapparaat en in iedere gebruikte browser uitvoeren.

10. Facebook Connect

Wij bieden u ook de mogelijkheid van een eenvoudigere registratie met Facebook aan. Hiervoor kunt u uw bestaande gebruikersaccount bij Facebook gebruiken. Door middel van de button: Login met Facebook, kunt u deze registratiemogelijkheid op ons portaal gebruiken. Hiervoor is het noodzakelijk, dat u bij Facebook reeds geregistreerd bent of een Facebook-toegang aanmaakt.

Wanneer u zich via uw Facebook-account bij ons wilt aanmelden, wordt u in een eerste stap direct doorgeleid naar Facebook. Daar vraagt Facebook u om uzelf aan te melden of te registreren. In geen geval komen wij daarbij uw persoonlijke toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) te weten.

In een tweede stap verbindt u uw profiel bij Facebook met de desbetreffende dienst, waarvoor u zichzelf wilt registreren. U ziet dan ook, welke gegevens uit uw Facebook-profiel aan ons worden overgedragen. Hiertoe behoren in de regel uw „openbare informatie“ bij Facebook en die informatie, die u openbaar toegankelijk maakt of voor de desbetreffende toepassing vrijgeeft. Hiertoe behoren in de regel uw naam en uw gebruikersidentificatienummer (Facebook-ID). Om met u onafhankelijk van Facebook in contact te kunnen treden, gebruiken wij ook uw bij Facebook afgegeven e-mail-adres. Een overzicht van welke informatie in uw profiel openbaar is, krijgt u in het instellingsmenu van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Facebook is onder het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie, zich aan het Europese privacybeschermingsrecht te zullen houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC).

Juridische basis voor de verzameling en opslag van gegevens is uw instemming als bedoeld in Art. 6 lid 1 zin 1 letter a van de AGV. Mocht u de koppeling van Facebook Connect naar onze dienst opheffen, meldt u zich a.u.b. bij Facebook aan en stel daar de vereiste wijzigingen in uw profiel in. Wij hebben dan geen bevoegdheid meer, om gegevens uit uw Facebook-profiel te gebruiken.

11. Gravatar (Abruf von Profilbildern)

Wij maken in onze Blog gebruik van de dienst Gravatar, van Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar is een dienst, waarbij gebruikers zich aanmelden en profielfoto´s en uw e-mailadressen kunnen opslaan. Wanneer gebruikers met het desbetreffende e-mailadres op andere online-presences (vooral in Blogs) bijdragen of commentaren achterlaten, kunnen zo hun profielfoto´s naast de bijdragen of commentaren worden weergegeven. Hiertoe wordt het door de gebruikers medegedeelde e-mailadres aan Gravatar voor controle, of bij dit e-mailadres een profiel opgeslagen is, versleuteld doorgegeven. Dit is het enige doel van de doorgifte van het e-mailadres en het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, maar daarna gewist.

Het gebruik van Gravatar vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen als bedoeld in Art. 6 lid 1 letter f) AGV, omdat wij met behulp van Gravatar de schrijvers van bijdragen en commentaren de mogelijkheid bieden om hun bijdragen met een profielfoto te personaliseren.

Automattic is onder het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie, zich te houden aan het Europese privacybeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC).

Door het tonen van de foto´s komt Gravatar het IP-adres van de gebruikers te weten, omdat dit voor een communicatie tussen een browser en een online service nodig is. Nadere informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door Gravatar zijn te vinden in de privacybeschermingsaanwijzingen van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Indien gebruikers niet willen, dat aan met hun e-mail-adres bij Gravatar gekoppelde gebruikersfoto in de commentaren verschijnt, moet u om commentaren te geven een e-mail-adres gebruiken, dat niet bij Gravatar afgegeven en opgeslagen is. Wij wijzen er verder op, dat het ook mogelijk is om een anoniem of zelfs helemaal geen e-mailadres te gebruiken, voor het geval de gebruikers niet willen, dat het eigen e-mailadres aan Gravatar wordt doorgestuurd. Gebruikers kunnen de doorgifte van de gegevens compleet verhinderen, door ons commentaarsysteem niet te gebruiken.

12. Social Plugins

Dit online-aanbod maakt gebruik van Social Plugins (Plugins) van de volgende aanbieder(s):

12.1. Social Plugins von Facebook

Plugins van het social network Facebook; Facebook wordt geexploiteerd via www.facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, en via www.facebook.nl van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (Facebook). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe deze eruit zien vindt u hier.
Informatie over privacybescherming bij Facebook vindt u hier.

12.2. AddThis Plugin (z.B. „Share“-Button)

Op onze website worden zogenaamde social plugins (plugins) van de bookmarkingdienst AddThis gebruikt, die door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (AddThis) wordt geëxploiteerd. De plugins zijn meestal met een AddThis-Logo bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranje achtergrond aangeduid. Een overzicht van de AddThis plugins en hoe deze eruit zien, vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing.

Wanneer u een pagina van onze webpresence oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plugin wordt door AddThis direct aan uw browser doorgegeven en in de pagina ingebed. Door de inbedding krijgt AddThis de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina van onze webpresence heeft opgeroepen en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op uw eindapparaat op. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van AddThis in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens over het aanmaken van geanonimiseerde gebruikersprofielen, die als basis dienen voor een gepersonaliseerde en interessegerelateerde aquisitionele benadering van de bezoekers van internetpagina´s met AddThis-plugins.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis kunt u vinden in de privacybeschermingsaanwijzingen van AddThis: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Indien u voor de toekomst bezwaar wenst te maken tegen de verzameling van gegevens door AddThis, kunt u een zogenaamd opt-out-cookie plaatsen, dat u via de volgende kunt downloaden: https://www.addthis.com/privacy/opt-out.

12.3. Social Plugins

De verschillende aanbieders van plugins worden in het onderstaande onder het begrip: pluginaanbieder(s), samengevat.
Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoek aan ons online-aanbod te verhogen, zijn de plugins door middel van de zogenaamde Shariff-oplossing in de pagina ingebed. Dit zorgt ervoor, dat bij de oproep van een pagina dit online-aanbod nog geen verbinding met de servers van de desbetreffende pluginaanbieder tot stand wordt gebracht.

Pas wanneer de plugins door u worden geactiveerd, maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de desbetreffende pluginaanbieder. Hierdoor krijgt de pluginaanbieder de informatie, dat uw internetbrowser de desbetreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount bij de aanbieder bezit of juist niet ingelogd bent. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden daarbij door uw internetbrowser direct naar een server van de desbetreffende pluginaanbieder doorgestuurd en eventueel daar opgeslagen. Deze server kan zijn ondergebracht buiten de EU resp. de Europese Economische Ruimte (bijv. in de VS).

De plugins vormen zelfstandige uitbreidingen van de pluginaanbieders. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de door de pluginaanbieders via de plugins verzamelde en opgeslagen gegevens.

Als u niet wilt dat de pluginaanbieders de via dit online-aanbod verzamelde gegevens verkrijgen en eventueel opslaan respectievelijk verder gebruiken, moet u de desbetreffende plugins niet gebruiken.

U kunt het laden van de plugins in principe ook met behulp van Add-Ons voor uw browser, zogenaamde Script-Blockers, volledig verhinderen.

Verdere informatie over doel en omvang van de verzameling en de verdere verwerking en gebruikmaking van uw gegevens door pluginaanbieders, alsmede over uw rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw gegevens vindt u in de privacybeschermingsaanwijzingen van de desbetreffende aanbieders.

13. Klantwaarderingen

Voor de aanbieder- en productevaluatie krijgt u van ons na de afsluiting van een boeking een informatiebericht voor kwaliteitsbewaking doeleinden op uw e-mailadres, zodat u onze service kunt evalueren. Uw feedback m.b.t. de aanbieder is belangrijk voor ons, opdat zijn weten, of u tevreden was met de aanbieder die u uitgekozen heeft. Wij willen echter ook, dat de aanbieder het te horen krijgt, wanneer er reden tot kritiek is en hij iets zou moeten veranderen. Daarom geven wij deels feedbacks geanonimiseerd aan de aanbieders door. Om uw persoonsgegevens te beveiligen, geven wij nooit persoonsgegevens (zoals uw naam of een boekingsnummer), maar alleen de door u toegekende aantallen punten door. U kunt onze service ook direct via de opgesomde onafhankelijke evaluatieportalen evalueren. Tijdens uw evaluatie kunt u uw e-mailadres achterlaten, waarop wij u later m.b.t. uw evaluatie kunnen mailen. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld individueel op uw kritiek ingaan, uw vragen beantwoorden of andere hulp bieden.

13.1. Trustpilot

Wij gebruiken het evaluatieplatform Trustpilot A/S, Pilestræde 58, DK-1112 Kopenhagen, Denemarken (nl.trustpilot.com). Trustpilot is de verantwoordelijke instantie ten aanzien van de privacybescherming m.b.t. de door de klanten op de website van Trustpilot meegedeelde gegevens. De evaluatie wordt op de internetpagina´s van Trustpilot gepubliceerd en kan in zogenaamde widgets ook op onze webpagina worden weergegeven. Verdere details kunt u lezen in de privacybeschermingsbepalingen (https://nl.legal.trustpilot.com/index) van Trustpilot en diens AHV (https://nl.legal.trustpilot.com/index).

14. Mapbox

Mapbox wordt beheerd door MapBox Inc, 740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005 Verenigde Staten van Amerika.

Mapbox is een dienst voor de weergave van kaarten en is noodzakelijk om u de beschikbare aanbiedingen in de omgeving van een stad te tonen. Daarbij maakt Mapbox gebruik van technologieën zoals cookies en API's. De volgende identificatiemiddelen worden verwerkt: (a) IP-adres, (b) apparaat- en browserinformatie, (c) besturingssysteem, (d) de inhoud van het verzoek, (e) de datum en tijd van het verzoek of (f) beperkte gebruiksgegevens, kunnen door Mapbox worden verzameld. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Mapbox in de VS en daar opgeslagen.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) Sat. 1 lit. a DSGVO, omdat het gebruik van Mapbox zorgt voor een aantrekkelijke presentatie van het online aanbod en een vindbaarheid van de plaatsen en aanbiedingen aangegeven op onze website. 

Voor meer informatie, zie het privacybeleid en het cookiebeleid van Mapbox:

15. Google Maps

Google Maps wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) beschikbaar gesteld. Onze ophaalpuntvinderapp op de website maakt gebruik van Google Maps.

Door de gebruikmaking van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze webpagina (inclusief uw IP-adres) naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen worden. Google zal de door Maps verworven informatie eventueel aan derden doorsturen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Het is echter niet uit te sluiten, dat Google op grond van de verkregen gegevens een identificatie van tenminste individuele gebruikers zou kunnen uitvoeren. Zo zou het mogelijk zijn, dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de webpagina van Google voor andere doeleinden verwerkt kunnen worden, waarop wij geen invloed hebben of zelfs maar kunnen hebben. U heeft de mogelijkheid om de service van Google Maps te deactiveren en zodoende de datatransfer aan Google te verhinderen door Java-Script in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval de kaartweergave op onze pagina´s niet kunt gebruiken.

Verdere informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacybeschermingsbepalingen van Google.

16. Mailjet

Mailjet wordt geleverd door Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205.

Wij gebruiken Mailjet voor het verzenden van alle transactie-e-mails die verband houden met het plaatsen van een boeking, om onze klanten te informeren over de status van hun boeking en alle noodzakelijke contractuele informatie die daarmee verband houdt. Bij het verzenden van transactie-e-mails worden sommige klantgegevens opgeslagen door Mailjet, zoals e-mailadres, naam, telefoonnummer of andere contactgegevens in verband met de formalisering van de boeking.

Deze informatie wordt na 7 dagen automatisch verwijderd. Het gebruik van de Mailjet is in het belang van het goed informeren van onze klanten en het mogelijk maken van het formaliseren van een boeking. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in het kader van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Details over hoe Mailjet met uw gegevens omgaat kunt u vinden op hun Security & Privacy ( https://www.mailjet.com/security-privacy/ ) en Privacy Policy ( https://www.mailjet.com/privacy-policy/ ) pagina's.

17. Rechten van de gebruikers

17.1. Rechten van de betrokkenen

Gebruikt u a.u.b. om uw rechten te doen gelden de contactgegevens onder paragraaf Contact. Zorg er daarbij a.u.b. voor, dat wij u persoon eenduidig kunnen identificeren.

U heeft recht op informatie en - onder bepaalde voorwaarden - op rectificatie, wissing, inperking van de verwerking resp. bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op de overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden (reclamebezwaar). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat er om organisatorische redenen een overlapping tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne kan optreden.

Voor zover u ons van een instemming met de verwerking van uw gegevens heeft blijk gegeven, kunt u deze te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

17.2. Recht op bezwaar bij de toezichtinstantie

U heeft het recht om een bezwaar bij een gegevensbescherming instantie in te dienen. U kunt zich daarvoor wenden tot de privacybescherming instantie die voor uw woonplaats respectievelijk uw lidstaat bevoegd is of die voor ons bevoegde privacybescherming instantie. Dit is:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg Königstrasse 10 a
D-70173 Stuttgart
Duitsland
poststelle@lfdi.bwl.de

18. Contact

Voor inlichtingen en suggestie m.b.t. het thema privacybescherming staan wij, respectievelijk staat onze functionaris gegevensbescherming, de heer Maximilian Hartung, op het e-mailadres service@camperdays.nl geheel tot uw beschikking.

Wanneer u met ons in contact wilt treden, kunt ons behalve op bovenstaand e-mailadres ook bereiken door te schrijven aan:

CamperDays GmbH
z. Hd. Datenschutz
Holzmarkt 2a
50676 Keulen
Duitsland