Algemene Voorwaarden

PDF Download de AV van CamperDays

Algemene voorwaarden (AV) voor CamperDays

 1. Algemeen

  1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) vormen, tezamen met de boekingsgegevens behorend bij de geselecteerde keuze en de bijzondere huurvoorwaarden van de geselecteerde camperaanbieder, de contractuele basis tussen de klant en CamperDays voor alle verhuur van campers via de Internetsite www.camperdays.nl en de telefonische hotline. Voor zover de boekingsgegevens of bijzondere huurvoorwaarden regels bevatten die van deze Algemene Handelsvoorwaarden afwijken, gaan de regels van de boekingsgegevens en bijzondere huurvoorwaarden voor.

  2. CamperDays beschikt niet over een eigen wagenpark, maar treedt op als agentschap voor de verhuur van voertuigen van verschillende camperaanbieders. De beschikbaarstelling van het voertuig vindt plaats door de desbetreffende camperaanbieder alsmede diens lokale contractpartners. Voor welke camperaanbieders de verhuur geschiedt, is zowel in de boekingsgegevens, als in de bijzondere huurvoorwaarden gespecificeerd. CamperDays is dienaangaande gerechtigd zich voor de nakoming van zijn verplichtingen van derden te bedienen.

  3. Geldend zijn de Algemene Voorwaarden op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op het Internet op www.camperdays.nl worden ingezien, geprint of opgeslagen.

  4. Het aanbod om een huurcontract te sluiten richt zich uitsluitend tot particulieren. CamperDays behoudt zich het recht voor om aanvragen van ondernemingen af te wijzen.

  5. Geldend zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden (alsmede de boekingsgegevens of bijzondere huurvoorwaarden) van CamperDays. Algemene voorwaarden van de klant die afwijken van of in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van CamperDays zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

  6. De bepalingen uit het Duitse Burgerlijk Wetboek (BW) betreffende de huur van roerende zaken zijn van toepassing, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. CamperDays is geen reisdiensten of een geheel van reisdiensten (reizen) verschuldigd. De wettelijke bepalingen over de (met name de §§ 651 e.v. Duitse BW [BGB]) pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen vinden geen toepassing. De klant voert zijn reis zelfstandig uit en gebruikt het voertuig op eigen verantwoordelijkheid.

 2. Sluiting van de overeenkomst

  1. Een productvergelijking van het aanbod van verschillende camperaanbieders kan in eerste instantie worden uitgevoerd via de website www.camperdays.nl. CamperDays garandeert niet dat alle camperaanbieders op de markt in de productvergelijking zullen worden opgenomen. De rangschikking van de zoekresultaten is altijd gebaseerd op prijs (goedkoopste aanbieding eerst). CamperDays biedt camperaanbieders niet de mogelijkheid om hun rangschikking te verbeteren door betalingen te doen. Een overzicht van alle in de prijsvergelijking opgenomen aanbieders vindt u op de volgende pagina: https://www.camperdays.nl/verhuurder.html. CamperDays wil u erop wijzen dat de camperaanbieders waarvan de aanbiedingen via de productvergelijking te vinden zijn, uitsluitend bedrijven zijn. CamperDays staat geen boekingen bij particuliere aanbieders toe. Geen van de aanbieders is een met CamperDays verbonden onderneming in de zin van § 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG). CamperDays treedt niet op namens de camperaanbieders bij de vervulling van hun dienstverleningsverplichtingen (in het bijzonder de beschikbaarstelling van het voertuig).

  2. In aansluiting op de prijsvergelijking heeft de klant de mogelijkheid een boekingsaanvraag voor het huren een camper aan CamperDays te sturen. Met het invullen van de formuliervelden en het afsluiten van de boekingsprocedure stuurt de klant CamperDays een bindend aanbod voor het sluiten van een camperhuurovereenkomst. De klant verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken – vooral met betrekking tot zijn identiteit (naam en adres) en het aantal gebruikers (alle medereizigers inclusief kinderen). Voorts heeft de klant de mogelijkheid om een vrijblijvende aanvraag voor ieder geadverteerd voertuig aan CamperDays te doen. Met het invullen van de formuliervelden, de acceptatie van CamperDays’ AV en het afsluiten van de aanvraagprocedure stuurt de klant CamperDays een aanvraag voor een vrijblijvend aanbod. De klant gaat ermee akkoord dat zijn gegevens worden opgeslagen, zodat CamperDays hem per e-mail of per telefoon een vrijblijvend aanbod voor het gewenste voertuig kan voorleggen. Het aanbod is vrijblijvend.

  3. De huurovereenkomst komt pas tot stand door de toezending van de boekingsbevestiging door CamperDays (via e-mail). Met de schriftelijke boekingsbevestiging ontvangt de klant het recht op een camper voor het aantal gebruikers (alle medereizigers inclusief kinderen) in de geboekte voertuigcategorie voor het aantal gebruikers dat bij de boeking is opgegeven, wetende dat, de beschikbaarstelling van een vervangend voertuig toelaatbaar is onder deze Algemene Voorwaarden conform deel III. CamperDays wijst er uitdrukkelijk op, dat er geen specifieke voertuigen, maar voertuigcategorieën worden geboekt. Er bestaat geen recht op een specifieke indeling of op specifieke afmetingen van voertuig of uitrusting. Bindend zijn alleen voertuigcategorie, gewichtsklasse, aantal van de slaapplaatsen, type transmissie en brandstof (diesel of benzine). Voor zover de boekingsdetails aanvullende beschrijvingen bevatten, zijn deze niet juridisch bindend. Nochtans heeft de klant de mogelijkheid om voor of na de boeking bepaalde uitrustingskenmerken aan te vragen. Voor zover deze door CamperDays schriftelijk (per e-mail) bevestigd worden, zijn deze juridisch bindend overeengekomen. De klant is verplicht om de hem toegezonden boekingsbevestiging onverwijld op zijn juistheid te controleren en CamperDays en de camperaanbieder, bij wie de boeking plaatsgevonden heeft, op eventuele onjuistheden te wijzen. Als u te laat wijst op onjuistheden of afwijkingen kan hiermee geen rekening worden gehouden en de te late melding geeft u in het bijzonder niet het recht om uit de overeenkomst terug te treden.

  4. In het kader van het boekingsproces kan de klant ter plaatse (op het afhaalpunt) tegen meerprijs kiezen voor aanvullende leveringen en diensten. Deze aanvullende leveringen en diensten worden geen bestanddeel van de overeenkomst tussen CamperDays en de klant. Met het oog op de aanvullende leveringen en diensten, zal CamperDays in opdracht van de klant bemiddelen bij het sluiten van de overeenkomst tussen de klant en de camperaanbieder, respectievelijk het afhaalpunt. De overeenkomst komt met de bindende bevestiging door de camperaanbieder respectievelijk het afhaalpunt tot stand. CamperDays is gerechtigd om de bevestiging aan de klant te verzenden. De klant heeft verder in het kader van de boekingsprocedure de mogelijkheid om vrijblijvende extra wensen bij de boeking te uiten. Deze extra wensen worden alleen een bindend bestanddeel van de overeenkomst, als zij schriftelijk door CamperDays worden bevestigd (vergelijk hiertoe ook paragraaf 2.2).

  5. Met de boekingsbevestiging ontvangt de klant van CamperDays per e-mail een voucher. Alleen met de boekingsbevestiging maar zonder overlegging van de voucher kan de overgave van het voertuig worden geweigerd. CamperDays wil voorkomen, dat er bij de ontvangst van de voucher problemen ontstaan. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na de boeking per e-mail, ofwel de voucher, ofwel een melding dat de boeking niet kon worden bevestigd, ontvangt, is de klant verplicht, CamperDays over deze omstandigheid in kennis te stellen, om te waarborgen, dat de overdracht volgens de voorschriften heeft plaatsgevonden. De klant is verder verplicht om de voucher uit te printen en bij de afhaling van het voertuig over te leggen.

  6. Voor het geval, dat CamperDays de boeking niet binnen 5 werkdagen per e-mail bevestigt, vervalt de verplichting van de klant ten aanzien van de bindende aanvraag.

  7. Bij het huren in het buitenland is de klant zelf verplicht de inreisvereisten (zoals visum, geldigheid identiteitsbewijs) en vereisten voor het bewijs van rijbevoegdheid (bijv. internationaal rijbewijs) te controleren. In het licht van de wereldwijde COVID-19-pandemie kunnen met name de overdracht en teruggave van het voertuig onderworpen zijn aan officiële of operationele vereisten. Klanten dienen zich tijdig bij de camperaanbieder te informeren over de COVID-19 hygiëne/toegangsvoorschriften bij het ophalen en terugbrengen van het voertuig.

 3. Voertuig en vervangend vervoer

  1. De reservering van het gehuurde voertuig geldt alleen voor de voertuigcategorie, niet voor een bepaald voertuigtype. De in de huurvoorwaarden aangegeven voertuiggegevens beschrijven een gemiddeld voertuig van deze voertuigcategorie, niet het voertuig dat aan de klant wordt overgedragen. Er kunnen met name bij de voertuiglengte (+/- tot 1,5m) en bij de afmetingen van het bed afwijkingen optreden. Voor zover de klant bepaalde minimumafmetingen (bijvoorbeeld m.b.t. het bed) of maximumafmetingen (bijvoorbeeld m.b.t. het voertuig wegens beperkingen op veerboten of campings) nodig heeft, kunnen deze alleen na een schriftelijke bevestiging door CamperDays worden toegezegd. Er wordt aanbevolen om de desbetreffende aanvraag voor de boeking in te dienen.

  2. Voor zover in de bijzondere contractvoorwaarden geen afwijkende regeling werd getroffen, geldt in het geval van ontbrekende beschikbaarheid het volgende: Kan het voertuig in de geboekte voertuigcategorie op het tijdstip van de overdracht niet beschikbaar worden gesteld, dan behouden CamperDays alsmede de camperaanbieder zich het recht voor, om een in grootte en uitrusting vergelijkbaar of groter voertuig beschikbaar te stellen. Daardoor ontstaan voor de klant geen extra kosten. Hetzelfde geldt, wanneer het voertuig zonder schuld van de klant vernietigd is of wanneer te overzien is, dat het gebruik ingevolge een beschadiging, waarvoor de klant niet aansprakelijk is, ongepast lang onmogelijk zal zijn. Een beëindiging van de klant (§ 543 lid 2 nr. 1 Duitse BW [BGB]) is voor deze gevallen uitgesloten, tenzij de beschikbaarstelling van een vervangend voertuig niet lukt, vertraagd wordt of door de klant wordt geweigerd. Hierdoor ontstane hogere bijkomende kosten, zoals veer- of tolgelden alsmede exploitatiekosten komen voor rekening van de klant. Daar CamperDays geen invloed heeft op de dagvoorraad aan huurwagens bij de camperaanbieder, beveelt CamperDays de klant aan om in ieder geval bij veer- of kampeerplaatsreserveringen een ticket voor de grootste voertuigcategorie te boeken. Voor zover belangrijke gerechtvaardigde belangen van de klant (zoals bijvoorbeeld de huur van staanplaatsen voor voertuigen met beperkte afmetingen) dit in de weg staan, kan hij de acceptatie van een voertuig van een grotere voertuigcategorie als contractconforme prestatie afwijzen. Kan het voertuig in de geboekte voertuigcategorie op het tijdstip van de overdracht niet beschikbaar worden gesteld en staat er ook geen vergelijkbaar of groter voertuig ter beschikking, dan behouden CamperDays alsmede de camperaanbieder zich het recht voor om de klant een kleine voertuigcategorie aan te bieden. Accepteert de klant een beschikbaar vervangend voertuig in een kleinere voertuigcategorie, dan betaalt CamperDays resp. de camperaanbieder in opdracht van CamperDays het prijsverschil uit tussen de beide voertuigcategorieën dat daaruit voortvloeit.

  3. Wordt het voertuig door de schuld van de klant vernietigd of is het te overzien dat het gebruik, door een omstandigheid waarvoor de klant aansprakelijk is, beperkt of onmogelijk wordt, dan kunnen CamperDays en de camperaanbieder de beschikbaarstelling van een vervangend vervoermiddel weigeren. Een beëindiging van de wegens niet-nakoming is in dit geval uitgesloten (§ 543 lid 2 nr. 1 Duitse BW [BGB]). Bovendien kunnen extra kosten wegens uitval (verlet- of dervingskosten) ontstaan.

  4. De klant verplicht zich om het voertuig met zorg te behandelen en met name bij intensief gebruik de toestand regelmatig te controleren. CamperDays wijst er nadrukkelijk op, dat het gebruik van een camper fundamenteel verschilt van het gebruik van een personenauto. Zo zijn in de regel frequentere controles van motorolie en bandenspanning vereist.Naargelang het voertuigtype en de wijze van gebruik kunnen dagelijkse controles nodig zijn. Zo kan met name bij voertuigen met vierwielaandrijving (4WD / AWD) de slijtage van de banden zo sterk zijn, dat een bandenwissel tijdens de huurperiode noodzakelijk wordt. De klant verplicht zich daarom in het bijzonder om de bandenspanning en de profieldiepte regelmatig te controleren, grenswaardes bij de camperaanbieder op te vragen en met laatstgenoemde tijdig voor het bereiken van de grenswaardes contact op te nemen, om eventueel de bandenwissel te organiseren.

  5. Voor zover de leeftijd van het voertuig in de aanbiedingen is aangegeven, verwijst dit regelmatig naar de periode dat het voertuig al in de verhuur is.

 4. Gebruiksduur

  1. De klant is gerechtigd om het voertuig voor de contractueel overeengekomen duur te gebruiken. Hij is verplicht om zich vooraf over de afhaal- en terugbrengtijden (in het bijzonder openingstijden en dagen dat de afhaalpunten zijn gesloten/feestdagen van de afhaalpunten) te informeren. Een latere afhaling of eerdere teruggave van het voertuig is in individuele gevallen mogelijk, maar moet door de klant individueel worden aangevraagd en door de camperaanbieder schriftelijk worden bevestigd.

  2. Voor zover de inlichtingen in het kader van het boekingsproces of de bijzondere huurvoorwaarden geen afwijkende regeling bevatten, telt de dag van de voertuigoverdracht en de dag van de retournering als een huurdag.

  3. Een verlenging van de huurtijd is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de camperaanbieder. Een voortzetting van het gebruik na afloop van de huurperiode leidt ook zonder uitdrukkelijke tegenspraak van CamperDays in principe niet tot een verlenging van de huurovereenkomst. De regeling van § 545 Duitse BW [BGB] is uitdrukkelijk niet van toepassing.

  4. Retourneert de klant het voertuig niet op het overeengekomen tijdstip op het overeengekomen retourneringspunt, dan is CamperDays gerechtigd, om voor de boven de contractduur uitgaande periode van niet-nakoming van de inleververplichting een gebruiksvergoeding ten bedrage van de geldende huurprijs te verlangen. Het recht op schadevergoeding van CamperDays blijft daardoor onaangetast. Na afloop van de overeengekomen gebruiksduur is de klant in volle omvang aansprakelijk conform de algemene wettelijke bepalingen.

  5. Het terugbrengen van voertuigen voor de afloop van de overeengekomen huurperiode heeft geen verlaging van de overeengekomen huur tot gevolg.

  6. Met betrekking tot de overdracht- en retourneringstijden dient men erop te letten, dat deze bijvoorbeeld van typische inchecktijden in hotels kunnen afwijken. Zo kan, al naargelang de camperaanbieder een overdracht eventueel pas in de late namiddag plaatsvinden en moet het inleveren in de voormiddag (ochtend) plaatsvinden. De klant wordt aanbevolen, voor zijn reisplanning de huurvoorwaarden aandachtig te lezen en eventueel overdracht- en retourneringstijden door CamperDays vooraf schriftelijk te laten bevestigen.

 5. Betaling

  1. De huurprijs wordt in de boekingsgegevens getoond. Onafhankelijk van het land waar men huurt wordt de prijs in euro’s getoond. Verdere kosten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien zijn en die uitsluitend afhankelijk zijn van het gebruik van het voertuig door de klant zoals bijvoorbeeld extra leges, bedrijfs-/exploitatie- en brandstofkosten (benzine, diesel, AdBlue, gas, olie, elektriciteit e.a.), tol-, parkeer-, camping-, staanplaats- alsmede veertarieven, boetes, lokale belastingen en vergoedingen voor lokaal geboekte extra goederen en diensten zijn niet in de huurprijs inbegrepen en moeten door de klant ter plaatse (eventueel in de valuta van het desbetreffende land) worden vereffend. Voor zover in het kader van de boeking ter plaatse te betalen extra leveringen en diensten worden bijgeboekt, zijn deze principieel niet inbegrepen in de huurprijs en moeten ter plaatse worden betaald. Het gaat om leveringen en diensten, die op een separate overeenkomst tussen klant en camperaanbieder berusten (vergelijk paragraaf II.3). In een klein aantal gevallen vraagt de camperaanbieder CamperDays deze extra leveringen en diensten eveneens in het contract op te nemen.In dit geval worden deze extra prestaties in de boekingsbevestiging separaat mede opgevoerd en er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat deze reeds extra in de huurprijs aan CamperDays werd overgemaakt.

  2. De betaling van de huurprijs kan alleen geschieden per creditcard (Mastercard en Visa) of per factuur. Met de toezending van de boekingsbevestiging wordt er van de bij de boeking aangegeven creditcard afgeschreven. De verzending van de boeking geldt als machtiging, om het gehele factuurbedrag van de desbetreffende rekening bij de creditcardorganisatie af te schrijven. Als de creditcard niet kan worden belast, heeft CamperDays het recht om de klant een factuur te sturen of om zich terug te trekken uit het contract.

  3. CamperDays biedt ook de mogelijkheid om per factuur te betalen. Nadat de reserveringsaanvraag door de camperaanbieder is bevestigd, stuurt CamperDays een factuur met een verzoek tot betaling voor de op de factuur vermelde datum. Indien op de aangegeven datum geen betaling is ontvangen, is de klant in verzuim. CamperDays behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de overeenkomst of de boeking te annuleren na het vruchteloos verstrijken van een termijn voor nakoming achteraf. De annuleringsvoorwaarden van deze AV of de bijzondere huurvoorwaarden zijn van toepassing. Voor boekingen op korte termijn behoudt CamperDays zich het recht voor alleen betalingen per creditcard te accepteren.

  4. Voor zover de creditcardbetaling niet plaatsvindt (bijvoorbeeld op grond van ontbrekende bestedingsruimte of weigering van de betaling door de uitgevende bankinstelling), is CamperDays na vruchteloos verloop van een verlengde betalingstermijn om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, gerechtigd om uit de overeenkomst terug te treden of de boeking te annuleren. Dan vinden de annuleringsvoorwaarden van deze AV resp. van de bijzondere huurvoorwaarden toepassing.

  5. Is de klant in betalingsverzuim, dan bedraagt de verzuimrente 5 % boven de basisrentevoet. CamperDays is gerechtigd, om de ontstane kosten aan de klant in rekening te brengen, tenzij de klant aantoont, dat voor CamperDays geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid kosten en moeite en /of schade is ontstaan. Wordt bij verzuim van de klant de inschakeling van een incassobureau of een aanvraag bij de afdeling bevolking van de gemeente voor de vaststelling van een adres dat voor de dagvaarding gebruikt kan worden, dan dient de klant binnen de wettelijke grenzen ook de daardoor ontstane kosten te dragen. CamperDays behoudt zich het recht voor om verdere aanspraken te verhalen.

  6. De klant verplicht zich om CamperDays een wijziging van zijn factuuradres na het afsluiten van de huurovereenkomst en tot de volledige afwikkeling van de huurbetrekking onverwijld en uit eigen beweging mede te delen. Daarnaast verplicht de klant zich om de naam en het adres van een bevoegde of onbevoegde bestuurder van het voertuig mede te delen, voor zover CamperDays bij de mededeling hiervan een gerechtvaardigd belang heeft, in het bijzonder bij schadegevallen van de bestuurder.

  7. CamperDays adviseert dat de genoemde prijzen inclusief BTW zijn indien de dienst BTW-plichtig is. In dit verband dient te worden opgemerkt dat in de toeristische sector diensten soms onderhevig zijn aan margebelasting en de BTW mogelijk niet afzonderlijk wordt vermeld.

 6. Bijzondere voorwaarden voor kortingscodes- en vouchers

  1. Indien een voucher uitgegeven tijdens een van de voucher-acties van CamperDays tijdens een boeking moet worden verzilverd, gelden aanvullend – eventueel in afwijking van het bepaalde in deze voorwaarden – de volgende bijzondere regels:

   De voucher kan alleen worden gebruikt voor toekomstige boekingen. Achteraf inwisselen voor een reeds bestaande boeking is niet mogelijk. Vouchers kunnen niet worden gebruikt voor een boeking die al is afgeprijsd in het kader van een kortingsactie. De eerste huurdag (de datum waarop het voertuig wordt opgehaald) moet binnen de geldigheidsperiode vallen die op de voucher staat vermeld. Per boeking kan slechts één voucher worden ingewisseld. Een voucher kan niet worden gebruikt voor meerdere boekingen – in het bijzonder kan hij niet worden gesplitst over meerdere boekingen. Een voucher kan alleen worden gebruikt voor één boeking. Tenzij er een minimale boekingswaarde op de voucher staat vermeld, kan de voucher worden gebruikt voor een boeking waarbij de waarde van de boeking hoger, gelijk of lager is dan de waarde die op de voucher staat vermeld. Als deze voucher wordt gebruikt om te betalen voor een boeking waarbij de waarde van de boeking lager is dan de waarde van de voucher, vervalt het resterende bedrag. Dit resterende bedrag kan niet worden uitbetaald. Als op de voucher een minimum boekingswaarde is aangegeven, kan de voucher alleen worden gebruikt voor een boeking waarvan de waarde hoger is dan of gelijk is aan de minimum boekingswaarde van de voucher. Als de gewenste boeking bij uitzondering niet wordt bevestigd, blijft de tegoedbon ongewijzigd.

 7. Herroeping/ terugboeking / omboeking

  1. Er wordt op gewezen, dat een algemeen wettelijk herroepingsrecht – anders dan pakketreiscontracten – niet is voorzien voor huurcontracten.

  2. Enkele van de camperaanbieders voorzien echter wel een contractueel herroepingsrecht. Voor zover dit aangeboden wordt, is dit in de bijzondere huurvoorwaarden genoemd. CamperDays wijst erop, dat in geval van een terugboeking meestal slechts een procentueel deel van de huurprijs (afhankelijk van het tijdstip van de annulering) wordt kwijtgescholden en het resterende bedrag wordt ingehouden als annuleringskosten. Bij annuleringen op het laatste moment wordt vaak de gehele huurprijs opeisbaar. Details staan in de huurvoorwaarden gespecificeerd. Het staat de klant te allen tijde vrij om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat de schade lager is dan de in rekening gebrachte annuleringskosten. Wij wijzen op het volgende belangrijke punt: een annulering is pas geldig als deze ons bereikt heeft (zie ook het tijdstip van ontvangst). Wij zullen de annulering na ontvangst schriftelijk bevestigen. Als u geen bevestiging van ons ontvangt, is het mogelijk dat uw annulering ons niet heeft bereikt (bijvoorbeeld door een typefout bij het verzenden van uw e-mail). Neem in dit geval contact met ons op om u te informeren over de ontvangst van uw annulering. De klant is verplicht, om de annuleringswens schriftelijk (per e-mail) door te geven. Als tijdstip is in principe het tijdstip van ontvangst door de camperaanbieder beslissend, omdat het herroepingsrecht door laatstgenoemde wordt verleend. Daartoe zal CamperDays de annuleringsaanvraag van de klant na binnenkomst doorsturen naar de camperaanbieder. Om het doorsturen mogelijk te maken is in de eerste plaats echter de ontvangst tijdens de openingstijden 10:00 - 18:00 uur maandag - vrijdag bij CamperDays noodzakelijk. Vindt de ontvangst buiten de openingstijden plaats, dan wordt als tijdstip van binnenkomst 10:00 - 18:00 uur maandag - vrijdag op de volgende werkdag gefingeerd. Na ontvangst zal CamperDays de annuleringswens doorsturen naar de camperaanbieder. Met betrekking tot het tijdstip van de ontvangst bij de camperaanbieder dient men er rekening mee te houden, dat deze alleen geschiedt tijdens de kantoortijden van de camperaanbieder die zich mogelijk in een andere tijdzone bevindt. Er wordt daarom aanbevolen, om de annulering met een gepaste veiligheidsmarge eerder te verzenden. Ter dekking van het annuleringsrisico dient het afsluiten van een reisannuleringsverzekering te worden overwogen.

  3. Omboekingen zijn niet gegarandeerd mogelijk. Het is eerder een discretionaire beslissing van de camperaanbieders. Tot 14 dagen voor de afhaling zal CamperDays echter proberen de mogelijkheid van een omboeking bij de desbetreffende camperaanbieder vast te stellen en de klant te informeren over de voorwaarden van een omboeking (in het bijzonder eventuele tarieven en bijbetalingen). Voor zover de klant instemt met de voorwaarden, vormt dit een aanbod tot contractwijziging. Voor zover CamperDays dit aanneemt, wordt er aan de klant een nieuwe boekingsbevestiging en een nieuwe voucher toegestuurd. Daarenboven wordt eventueel de creditcard met de overeengekomen tarieven en bijbetalingen gedebiteerd. Het kan noodzakelijk zijn, dat de klant zijn creditcardgegevens nog eenmaal opgeeft.

  4. Bovendien wordt erop gewezen dat er geen wettelijk herroepingsrecht bestaat. Met betrekking tot de verplichting op grond van artikel 246, § 1, lid 3, nr. 1 EGBGB (invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek), wijzen wij erop dat er met name geen herroepingsrecht bestaat voor overeenkomsten op afstand, aangezien de uitzonderingsbepaling van § 312g, lid 2, nr. 9 Duitse BW [BGB] van toepassing is.

 8. Overdracht en retournering van het voertuig

  1. Het voertuig dient op de desbetreffende afgesproken dag (met inachtneming van het tijdstip) bij het in het contract genoemde camperafhaalpunt te worden meegenomen en te worden geretourneerd (zie ook bovenaan paragraaf IV).

  2. Bij de overdracht van het voertuig dienen een origineel reisdocument en een origineel rijbewijs te worden getoond. De eisen aan de minimumleeftijd van de bestuurder alsmede eventueel de duur van het bezit van een geldig rijbewijs verschillen bij de verschillende camperaanbieders en zijn daarom in de bijzondere huurvoorwaarden geregeld, die eveneens inhoud van het contract worden. Voor zover daar geen eisen gespecificeerd zijn, gelden de volgende minimale vereisten: De bestuurder moet minstens zijn 21e levensjaar voltooid hebben en over een in het land waar gehuurd wordt alsmede waar eventueel met het voertuig doorheen gereisd wordt voor de voertuiggrootte geldig rijbewijs beschikken. De klant dient er zorg voor te dragen, dat alleen personen die bij de boeking via CamperDays werden opgegeven de huurwagen besturen, dit bevestigd werd en deze aan de voornoemde voorwaarden voldoen. Bovendien is de klant verplicht, er zorg voor te dragen, dat alle chauffeurs ter plaatse in het huurcontract worden ingevuld, omdat dit een voorwaarde voor de toelaatbaarheid van andere chauffeurs is. CamperDays wijst erop, dat in vele gevallen het bezit van een internationaal rijbewijs dwingend noodzakelijk is.

  3. Het presenteren van een geldig rijbewijs door de klant en/of de bestuurder(s) bij het huren en/of op het moment van de overname is een voorwaarde voor de overdracht van de camper. Komt het tengevolge van het niet overleggen van het rijbewijs tot een vertraagde overdracht, komt dit voor rekening van de klant. Kan noch op het overeengekomen tijdstip van overdracht noch binnen een passende hersteltermijn het rijbewijs worden overgelegd, dan is CamperDays gerechtigd, zich uit het contract terug te trekken. Dan worden de annuleringsvoorwaarden van paragraaf VI toegepast.

  4. De klant verplicht zich, om samen met de camperaanbieder/het verhuurpunt bij de voertuigoverdracht de huurwagen op zijn contractueel vastgelegde, schadevrije staat alsmede op de juistheid van het opgegeven brandstofpeil en overige vloeistofpeilen, op de opgegeven reinheid en op de aanwezigheid van toebehoren en eventueel milieu-/tolvignetten te controleren. De door de klant vastgestelde schades, ontbrekende onderdelen, vervuilingen en ontoereikende vloeistofpeilen dienen voor aanvang van de rit tegenover de camperaanbieder/het verhuurpunt te worden aangegeven en worden door laatstgenoemde op het overdrachtprotocol als opmerkingen bijgeschreven. De klant dient zich op zijn eigen verantwoording, in het bijzonder met betrekking tot zijn aansprakelijkheid bij verlies van uitrusting of bij schades aan de wagen, grondig te overtuigen van de staat van de wagen en de overeenstemming met de checklist. Door zijn ondertekening erkent hij de geprotocolleerde en contractconforme staat van de wagen. Ook bij retournering van de wagen wordt een protocol opgesteld. Deze beiden protocollen zijn bestanddelen van het huurcontract.

  5. Voor zover er in de bijzondere huurvoorwaarden geen afwijkende regeling getroffen wordt, verplicht de klant zich om de wagen op het contractueel overeengekomen tijdstip volgetankt, onbeschadigd, van binnen schoongemaakt en in geprotocolleerde staat (conform overdrachtsprotocol) op het contractueel overeengekomen verhuurpunt te retourneren.

  6. Voor zover de bijzondere huurvoorwaarden geen afwijkende regeling bevatten, geldt bij een overdracht van een niet gereinigde wagen het volgende: Heeft de klant bij retournering van de wagen het toilet niet geleegd en/of niet gereinigd, dan wordt hem in elk van deze gevallen een forfaitair bedrag van €130,- in rekening gebracht. Het staat de klant vrij, te bewijzen, dat een schade helemaal niet ontstaan is of wezenlijk lager is. Is de wagen bij retournering van binnen niet of onvoldoende schoongemaakt, dan worden nog eens extra de daadwerkelijke reinigingskosten die ontstaan, minstens echter €200,- berekend. Het staat de klant vrij, te bewijzen, dat een schade helemaal niet ontstaan is of wezenlijk lager is.

  7. Voor zover de klant ter plaatse tegenover de camperaanbieder/het verhuurpunt verklaart, dat hij geen aanspraken wegens gebreken zal claimen, geldt deze verklaring ook in de betrekking tussen klant en CamperDays. Achtergrond is de omstandigheid, dat wanneer de klant een dergelijke verklaring afgeeft en na zijn terugkeer toch garantieaanspraken tegenover CamperDays claimt, CamperDays de mogelijkheid ontnomen is, deze tegenover de camperaanbieder/het verhuurpunt te claimen, omdat deze zich op de vrijwaringsverklaring van de klant beroepen. Voor zover de klant aanspraken (tegenover CamperDays of de camperaanbieder/ het verhuurpunt) wil claimen, raadt CamperDays uitdrukkelijk aan om af te zien van het afgeven van vrijwaringsverklaringen.

  8. Betaalt de camperaanbieder/ het verhuurpunt aan de klant een compensatiebetaling of compenseert eerstgenoemde gebreken door af te zien van vorderingen of upgrades/bijbetalingen voor extra’s, dan vinden deze betalingen/compensaties met betrekking tot hetzelfde gebrek ook toepassing op vorderingen van de klant jegens CamperDays.

 9. Borgsom

  1. De borgsom ten bedrage van het overeengekomen bedrag in het huurcontract moet bij de overdracht van de wagen in principe door middel van een creditcard (Visa of Mastercard) worden voldaan. In zeldzame gevallen kan de aanbetaling ook per EC-kaart worden betaald na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van CamperDays. CamperDays is beschikbaar voor overeenkomstige vragen.

  2. De klant is verplicht, om zich voor de afhaling van de wagen over de precieze hoogte van de borgsom en de betalingsmodaliteiten te informeren en ervoor te zorgen, dat de creditcard over een toereikende dekking beschikt. CamperDays wijst er uitdrukkelijk op, dat de afhaalpunten vaak geen debetkaarten accepteren, hoewel deze in de omgangstaal deels ook creditcards worden genoemd. Ook zogenaamde „prepaid-creditcards“ worden in de regel niet geaccepteerd. Bij de betaling door middel van een creditcard dient u er rekening mee te houden, dat daarvoor eventueel het geheime nummer vereist is en eventueel creditcardkosten verschuldigd zijn. Bovendien moet men er rekening mee houden, dat de borgsom in de valuta van het desbetreffende land wordt betaald en er in de tijdsspanne tussen de betaling van de borgsom en de restitutie wisselkoersschommelingen kunnen optreden. Verder dient er rekening mee te worden gehouden, dat het verhuurpunt en eventueel de instelling die de kaart uitgeeft zowel voor afboekingen als voor restituties deels creditcardkosten in rekening brengen. Deze kosten worden niet door CamperDays vergoed. De camperaanbieder/ het verhuurpunt is zonder borgsom niet verplicht om het voertuig ter beschikking te stellen. Bovendien is de camperaanbieder gerechtigd, om in geval van een schadegeval tijdens de huurperiode een extra borgsom te verlangen.

  3. Bij retournering van het voertuig volgens de regels (in het bijzonder onbeschadigd en op tijd) en conform het contract wordt, nadat de eindafrekening opgemaakt is, de borgsom gerestitueerd. Alle ontstane extra kosten (zoals bijvoorbeeld schoonmaakkosten, aftankkosten, kosten van schadeherstel) worden bij retournering van de wagen met de borgsom verrekend, voor zover deze door de klant moeten worden gedragen. Reparatiekosten die ontstaan als gevolg van een schadegeval kan de camperaanbieder op basis van een kostentaxatie afrekenen. Tot aan de afsluitende opheldering van de hoogte van de kosten en van de vraag op wie de last drukt om de kosten te dragen, heeft de camperaanbieder het recht om de borgsom in retentie te houden. Indien de vorderingen voortvloeiend uit het huurcontract met een creditcard betaald worden, geldt de ondertekening van de eigenaar van de kaart als machtiging om het hele factuurbedrag van de desbetreffende rekening bij de creditcardorganisatie af te boeken. Deze machtiging geldt ook voor afboekingen achteraf ten gevolge van de door de klant door schuld veroorzaakte schadegevallen (tot maximaal het contractueel overeengekomen eigen risico) en overtredingen en boetes van de klant inclusief de aan de klant toe te rekenen gevolgkosten (in het bijzonder wegsleepkosten).

 10. Verzekering

  1. Met betrekking tot de verzekeringen gelden de in de boekingsvoorwaarden en bijzondere huurvoorwaarden gespecificeerde voorwaarden.

  2. Bij retournering van het voertuig volgens de regels (in het bijzonder onbeschadigd en op tijd) en conform het contract wordt, nadat de eindafrekening opgemaakt is, de borgsom gerestitueerd. Alle ontstane extra kosten (zoals bijvoorbeeld schoonmaakkosten, aftankkosten, kosten van schadeherstel) worden bij retournering van de wagen met de borgsom verrekend, voor zover deze door de klant moeten worden gedragen. Reparatiekosten die ontstaan als gevolg van een schadegeval kan de camperaanbieder op basis van een kostentaxatie afrekenen. Tot aan de afsluitende opheldering van de hoogte van de kosten en van de vraag op wie de last drukt om de kosten te dragen, heeft de camperaanbieder het recht om de borgsom in retentie te houden. Indien de vorderingen voortvloeiend uit het huurcontract met een creditcard betaald worden, geldt de ondertekening van de eigenaar van de kaart als machtiging om het hele factuurbedrag van de desbetreffende rekening bij de creditcardorganisatie af te boeken. Deze machtiging geldt ook voor afboekingen achteraf ten gevolge van de door de klant door schuld veroorzaakte schadegevallen (tot maximaal het contractueel overeengekomen eigen risico) en overtredingen en boetes van de klant inclusief de aan de klant toe te rekenen gevolgkosten (in het bijzonder wegsleepkosten).

 11. Handelwijze bij een ongeval

  1. Voor zover er in de bijzondere huurvoorwaarden geen andere regelingen werden getroffen, gelden de volgende handelwijzen bij een ongeval: De klant/bestuurder dient na een ongeval of bij een brand-, diefstal-, wild- of andersoortige schade onverwijld de politie erbij te halen en CamperDays alsmede het verhuurpunt in kennis te stellen. De klant/bestuurder mag zolang de plaats van het ongeval niet verlaten, tot hij zijn plicht tot opheldering van de gebeurtenis en tot vaststelling van de noodzakelijke feiten in het kader van de wettelijke bepalingen nagekomen is. Het strafrechtelijk gesanctioneerde verbod van het ongeoorloofd verlaten van de plaats van het ongeval als bedoeld in § 142 Duitse wetboek van strafrecht (StGB) dient in acht te worden genomen. Mocht de politie weigeren, proces-verbaal op te maken, dan dient de klant dit tegenover CamperDays alsmede het verhuurpunt aan te tonen. Dit geldt ook bij ongevallen door eigen schuld zonder betrokkenheid van derden. Daarnaast dient de klant CamperDays alsmede het verhuurpunt onverwijld over alle details van de ongevals- of schadegebeurtenis, ook bij futiele schades, schriftelijk in kennis te stellen. Het ongevals-/schaderapport moet in het bijzonder namen en adressen van de betrokken personen en eventuele getuigen, alsmede ambtelijke kentekens van de betrokken voertuigen bevatten. Aanspraken op schadevergoeding van andere bij het ongeval betrokken personen mogen niet worden erkend. Andere beschadigingen of bijzondere gebeurtenissen die in verband staan met het voertuig moeten eveneens onverwijld aan CamperDays alsmede het verhuurpunt worden medegedeeld.

 12. Gedrag in geval van schade of het optreden van een gebrek

  1. Tenzij in de Huurvoorwaarden anders is bepaald, gelden de volgende procedures in geval van schade of een defect (hierna gezamenlijk te noemen schade), zoals een defect toilet of het binnendringen van water in geval van regen. Noch CamperDays noch de camperaanbieder kunnen de schade verhelpen, als deze niet wordt aangegeven. De camperaanbieders geven regelmatig een telefoonnummer aan, waarop de schadegebeurtenissen gemeld kunnen worden. De klant verplicht zich, om zich bij het optreden van een schade (ook bij onbeduidende schades) onverwijld telefonisch met de camperaanbieder in verbinding te stellen en de schade te melden. Ter documentatie en opdat de camperaanbieder vragen om nadere inlichtingen kan stellen, verplicht de klant zich bovendien om CamperDays onverwijld over alle details van de schadegebeurtenis, ook bij onbeduidende schades, schriftelijk te informeren en daarbij ook datum en tijd van de telefonische schademelding en indien mogelijk de contactperso(o)n(en) bij de camperaanbieder aan te geven. Indien een oplossing tussen de klant en de camperaanbieder niet binnen 48 uur na de schaderapportage wordt bereikt, verplicht de klant zich ertoe CamperDays hiervan op de hoogte te stellen. Voor zover de huurvoorwaarden verdere aanwijzingen voor schadegevallen bevatten, dient men zich hieraan te houden. CamperDays wijst erop, dat de camperaanbieders vaak met bepaalde herstelwerkplaatsen samenwerken en de klant bij een defect of schade zullen sommeren, een van die herstelwerkplaatsen op te zoeken, zelfs wanneer er dichterbij andere herstelwerkplaatsen zijn. Al naargelang het land en het deel van het land (bijvoorbeeld het binnenland van Australië), kunnen daardoor langere rijtijden noodzakelijk zijn.

 13. Aansprakelijkheid van CamperDays en de camperaanbieder

  1. CamperDays is aansprakelijk voor alle schades, voor zover dekking in het kader van de voor het voertuig afgesloten verzekeringen bestaat. Voor door verzekeringen niet gedekte schades beperkt de aansprakelijkheid van CamperDays bij materiële en vermogensschades zich tot opzet en grove nalatigheid, tenzij CamperDays materiele contractuele verplichtingen heeft geschonden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van medewerkers van CamperDays, wettelijke vertegenwoordigers van CamperDays en natuurlijke en rechtspersonen die plaatsvervangend haar verplichtingen nakomen. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor een wettelijk voorgeschreven schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van CamperDays of voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractueel op zich genomen schuldonafhankelijke garantie zoals bij de inbreuk op het leven, het lichaam of de gezondheid door CamperDays, een wettelijke vertegenwoordiger of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die plaatsvervangend haar verplichtingen nakomt. CamperDays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorwerpen en zaken, die bij retournering van de huurwagen worden achtergelaten/ vergeten.

  2. In het bijzonder bij de huur in het buitenland kan de aansprakelijkheid van de camperaanbieder onderworpen zijn aan nog meer beperkingen die vaak ook in de bijzondere huurvoorwaarden opgenomen zijn.

  3. CamperDays kan geen garantie voor de beschikbaarheid van campers op het tijdstip van de boeking geven. Pas met de boekingsbevestiging komt er een bindende overeenkomst tot stand. Klanten worden daarom geadviseerd om verdere afzonderlijke boekingen bij hotels of luchtvaartmaatschappijen pas te maken na bevestiging van de boekingsaanvraag.

 14. Aansprakelijkheid van de klant

  1. Voor zover de bijzondere boekingsvoorwaarden geen afwijkende regelingen bevatten, is de klant tegenover CamperDays aansprakelijk voor voertuigschades, voertuigverlies en deze overstijgende schades van CamperDays en de camperaanbieder op grond van de schending van contractuele verplichtingen, voor zover de klant voor de schade of het verlies verantwoordelijk/aansprakelijk is, volgens de wettelijke bepalingen.

  2. Voor zover er een aansprakelijkheidsbeperking tot het contractueel overeengekomen eigen risico werd overeengekomen, geldt dit niet voor door de klant opzettelijk veroorzaakte schades. In dit geval is de klant aansprakelijk voor de volledige hoogte van het schadebedrag. Hetzelfde geldt, wanneer de klant met opzet een schending van de geregelde contractuele verplichtingen begaat met betrekking tot de juistheid van opgegeven informatie omtrent de leeftijd van de bestuurder, met betrekking tot de overdracht en de retournering van het voertuig, alsmede met betrekking tot de handelwijze bij ongeval of schadegeval. In deze gevallen is de klant aansprakelijk ten bedrage van de volledige hoogte van alle schades waar hij voor verantwoordelijk is.

  3. Voor schades aan de wagen of aan derden door de mee vervoerde dieren is de klant volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk.

  4. Geschiedt de huur door meer klanten, dan zijn deze allen aansprakelijk.

  5. De klant verplicht zich, om CamperDays alsmede de camperaanbieder met betrekking tot alle tijdens het gebruik van de huurwagen optredende tarieven, heffingen, boetes en straffen, waarvoor hij verantwoordelijk is, in de volle omvang van de aansprakelijkheid te vrijwaren.

 15. Verplichtingen van de klant

  1. Het voertuig mag – uitgezonderd in noodgevallen – alleen door de klant zelf respectievelijk de in het huurcontract opgegeven chauffeurs worden bestuurd. De klant moet persoonlijk bij de afhaling van de huurwagen verschijnen. De camperaanbieder kan voordat hij een camper meegeeft verlangen, dat het originele rijbewijs en/of identiteitsbewijs wordt overgelegd.

  2. De klant verplicht zich om, alvorens de wagen aan een andere chauffeur over te laten, te controleren, of deze bij de overdracht van de huurwagen conform de reglementen in het huurcontract werd opgenomen, of deze op het tijdstip van gebruik veilig kan rijden en in bezit is van het vereiste/geldige rijbewijs en geen rijverbod heeft. Verder heeft de klant de plicht, om de chauffeur te informeren over welke contractuele bepalingen ten aanzien van de wagenhuur er gelden en wat hun inhoud is (in het bijzonder die van de bijzondere huurvoorwaarden, Algemene Voorwaarden en verzekeringsdekking) en het besturen van de wagen afhankelijk te maken van zijn toestemming.

  3. De wagen moet voorzichtig en adequaat behandeld worden (in het bijzonder de regelmatige controle van het olie- en waterpeil alsmede de bandenspanning, uitsluitend gebruik van de voorgeschreven brandstof), conform de voorschriften en de vooraf medegedeelde bepalingen worden bediend almede steeds volgens de voorschriften worden afgesloten. Voor zover er een stuurslot voorhanden is, moet dit bij het verlaten van de wagen in de “lock”-stand geklikt zijn. De klant dient bij het verlaten van de wagen de sleutels van de wagen en de autopapieren bij zich te steken en voor onbevoegden ontoegankelijk te bewaren. De voor het gebruik essentiële voorschriften, laadbepalingen, voertuigafmetingen (hoogte, breedte) en technische regels moeten in acht worden genomen. De klant verplicht zich om regelmatig te controleren, of de huurwagen zich in een verkeersveilige staat bevindt. Een schending van deze verplichting kan tot het vervallen of tot de beperking van de verzekeringsdekking leiden.

  4. De volgende activiteiten zijn zonder schriftelijke speciale toestemming verboden: de deelname aan motorsportevenementen en automobieltests; vervoer van explosieven, lichtontvlambare, giftige, radioactieve of andere gevaarlijke stoffen, respectievelijk stoffen die een gevaar voor het voertuig of de passagiers vormen; het begaan van of deelname aan smokkel of andere delicten, ook als deze alleen volgens het recht van de plaats van het delict strafbaar zijn; de doorverhuur, het doorgeven of uitlenen; commercieel personen- of internationaal goederentransport; rijlessen; terreinritten; vormen van gebruik die verder gaan dan het contractueel overeengekomen gebruik, in het bijzonder op terrein dat niet bedoeld is om over heen te rijden.

  5. Ritten in of in de directe omgeving van oorlogsgebieden zijn niet toegestaan. Ritten naar een ander land dan het land, waarin het afhaalpunt ligt, zijn alleen toegestaan, als er een schriftelijke toestemming van CamperDays aanwezig is of de bijzondere huurvoorwaarden een dienovereenkomstige bevoegdheid bevatten. Voor zover een rit over landsgrenzen heen toegestaan is, moet de klant zich zelfstandig informeren over de verkeersvoorschriften en wetten van de tijdens de huurperiode bezochte landen alsmede de transitlanden en zich steeds aan de aldaar geldende verkeersvoorschriften houden. CamperDays wijst erop, dat bij ritten met veerboten en schepen de verzekeringsdekking voor waterschades ten dele beperkt is.

  6. Reparaties die nodig blijken om de bedrijfs- en verkeersveiligheid van de wagen te herstellen, mogen door de klant tot een hoogte van €75,- zonder voorafgaande instemming door CamperDays of het verhuurpunt aan een vakgarage worden uitbesteed. Een schriftelijke schademelding is evenwel vereist. Voor de rest mogen reparaties alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van CamperDays of de camperaanbieder worden uitbesteed. De restitutie van de daardoor ontstane en gefiatteerde reparatiekosten betaalt de camperaanbieder alleen na overlegging van dienovereenkomstige bewijzen en originele bewijsstukken, en voor zover de klant niet voor het aan de reparatie ten grondslag liggende defect conform de vooraf bekendgemaakte bepalingen van de huurvoorwaarden aansprakelijk is. Daarenboven is voor de restitutie de overlegging van de wisselstukken/oude onderdelen vereist, voor zover het om garantieonderdelen gaat (accu’s, inverters, oplaadapparaat, waterpomp). Voor het overige heeft de klant de plicht, om de wisselstukken/oude onderdelen aan het verhuurpunt over te leggen, voor zover deze voor hem beschikbaar waren en het terugtransport redelijkerwijs van iemand verlangd mag worden.

  7. De klant mag aan de wagen geen technische wijzigingen aanbrengen.

  8. De klant is niet bevoegd, om de wagen optisch te veranderen, in het bijzonder om hem van laklagen, stickers of plakfolie te voorzien. CamperDays wijst erop, dat enkele lokale verhuurpunten ook het wisselen van banden slechts beperkt toelaten. De klant wordt wat dat betreft naar de huurvoorwaarden verwezen.

  9. Huisdieren mogen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CamperDays en alleen in daarvoor geschikte wagens met door de klant beschikbaar te stellen, toegestane veiligheidsvoorzieningen worden meegenomen. Voor de naleving van de desbetreffende dierenwelzijns-, transport-, inentings- en doorvoer- en invoerbepalingen is de klant verantwoordelijk. Het meenemen van dieren kan tot een bijzondere reiniging leiden waarvoor betaald moet worden, in het bijzonder wanneer de wagen naar dier ruikt, of er dierenharen /-uitwerpselen aangetroffen kunnen worden. Reinigingskosten die door de niet-naleving/schending ontstaan alsmede een door CamperDays of de camperaanbieder gederfde winst door de tijdelijke onverhuurbaarheid komen voor rekening van de klant.

  10. In de wagen mogen in principe alleen meerderjarige personen verblijven. Het meenemen van kinderen is alleen met inachtneming van de landspecifieke regels (in het bijzonder van de plicht om kinderzitjes te gebruiken) toegestaan, als dit in de huurvoorwaarden uitdrukkelijk wordt toegestaan of CamperDays dit schriftelijk bevestigt. Voor zover de klant de wagen met kinderen zou willen gebruiken, is hij verplicht, om voorafgaand aan een boekingsaanvraag te controleren, of dit toegestaan is. CamperDays staat voor dienovereenkomstige aanvragen ter beschikking.

 16. Dataverzameling, -verwerking en -gebruik

  1. Voor CamperDays is het vanzelfsprekend dat persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat daarbij alle bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens die daarop van toepassing zijn worden nageleefd. In het onderstaande wordt toegelicht, welke gegevens in het kader van de boeking verwerkt worden. Met de acceptatie van de Algemene Handelsvoorwaarden geeft de klant te kennen dat hij de opslag en het gebruik van de gegevens begrijpt zoals in het onderstaande uiteengezet wordt.

  2. Alle in het kader van de boeking ingevoerde persoonsinformatie wordt minstens met een 128-bit SSL versleutelmethode overgedragen.

  3. In het kader van de camperboeking worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen: aanspreektitel, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer en afloopdatum. Deze gegevens worden door CamperDays slechts in zoverre aan derden doorgegeven, als voor de afwikkeling van de boeking netzoals voor de communicatie met de klant en van de incasso van de vordering nodig is. De volgende persoonlijke gegevens worden naar de camperaanbieder gestuurd: aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Bij online-boekingen wordt het IP-adres ter voorkoming van misbruik opgeslagen. Het e-mailadres van de klant is voor de boekingsprocedure van groot belang, omdat de gehele correspondentie papierloos wordt afgewikkeld.

   • Als de boeking wordt bevestigd, ontvangt de klant na verzending van de boeking een boekingsbevestiging per e-mail. Deze e-mail is vooral belangrijk omdat hij alle boekingsdocumenten en de factuur bevat.

   • Mochten er in het kader van de behandeling van de boeking vragen om nadere inlichtingen rijzen, dan wordt de klant eerst per e-mail aangeschreven en alleen in dringende gevallen per telefoon benaderd.

   • Indien online inchecken voor de boeking mogelijk is, zullen wij de klant per e-mail over deze mogelijkheid informeren.

   • Ter verbetering van de dienstverlening informeert CamperDays geselecteerde klanten enige tijd na retournering van de huurwagen per e-mail over bijzondere acties. Als de klant niet wil, dat na toezending van de boekingsbevestiging per e-mail gecorrespondeerd wordt, kan hij hiertegen te allen tijde bezwaar maken. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve de transmissiekosten volgens het basistarief. Afmelden kan door gebruik te maken van de uitschrijvingslink onderaan de e-mail of door een e-mail te sturen met het bij de registratie opgegeven e-mailadres aan datenschutz@camperdays.de.

  4. Verantwoordelijk bureau:

   CamperDays GmbH
   Holzmarkt 2a
   50676 Keulen
   Duitsland

  5. De klant kan te allen tijde schriftelijk inlichtingen met betrekking tot de over hem opgeslagen gegevens verlangen. De aanvraag moet aan het volgende adres worden gericht: CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Keulen, Duitsland. Mochten de opgeslagen gegevens foutief zijn, dan kan op dezelfde wijze een rectificatie worden aangevraagd.

  6. Daarenboven kan eventuele instemming met de opslag en verwerking van de persoonsgegevens ook naderhand schriftelijk of per e-mail voor de toekomst worden herroepen. De herroeping moet worden gericht aan: CamperDays GmbH, Holzmarkt 2a, 50676 Keulen, Duitsland of per e-Mail: datenschutz@camperdays.de.

 17. Copyright

  1. Alle op dit internetaanbod gebruikte teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en publicatie zijn alleen met toestemming geoorloofd.

  2. CamperDays behoudt zich het recht voor, -om de website te allen tijde te wijzigen.

 18. Slotbepalingen

  1. Mochten er bepalingen van deze overeenkomst of van de Algemene Voorwaarden helemaal of ten dele nietig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige afspraken daardoor onaangetast. De contractpartners verplichten zich om een nietig geworden regel te vervangen door een zodanige regel, dat deze het economische oogmerk het dichtst benadert.

  2. Plaats van nakoming is de vestigingsplaats van het overeengekomen afhaalpunt.

  3. Verrekening is uitgesloten, met uitzondering van onbetwiste vorderingen die wettelijk zijn vastgesteld of waarover kan worden beslist. De overdracht van vorderingen uit de huurovereenkomst aan derden is uitgesloten, evenals het doen gelden van dergelijke vorderingen op eigen naam.

  4. Voor de tussen CamperDays en de klant tot stand gekomen overeenkomst geldt uitsluitend het Duitse recht met uitsluiting van het VN-Koopverdrag. Indien de klant een consument is en zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, geniet de klant ook de rechten die hem beschermen op grond van de dwingende bepalingen van de Nederlandse wet. Met voorrang gelden de bepalingen van de boekingsdetails, daarna die van de bijzondere huurvoorwaarden, van de Algemene Voorwaarden en aanvullend en als extra hulp de wettelijke bepalingen.

 19. Overige

  1. Opslag van de contracttekst: Na een boeking ontvangt u een e-mail met de gegevens van de door u aangegane huurtransactie. Mocht u deze gegevens opnieuw nodig hebben, dan kunt u deze telefonisch of per e-mail bij ons opvragen (geldt alleen voor uw boeking van CamperDays-aanbiedingen). Print a.u.b. alle AV voor uzelf uit, die voor uw boeking van kracht zijn, of sla de documenten voor u zelf elektronisch op. Mochten de AV in te tussentijd veranderen, wordt de oude versie, die voor u geldt, niet opgeslagen. Echter kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om de AV die op het tijdstip van uw boeking actueel was op te vragen. Stuur ons a.u.b. dienaangaande een e-mail op service@camperdays.nl.

 20. Online-schikking van het dispuut

  1. Wij wijzen erop dat op https://ec.europa.eu/consumers/odr het onlineplatform van de Europese Commissie voor buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (OS-platform) biedt. Ons e-mail adres is info@camperdays.nl. We wijzen u erop dat we niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en dat we ook niet zullen deelnemen aan een dergelijke procedure.

Stand: 06.10.2023

PDF Download de AV van CamperDays

AV-Argief